Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
12 Юни 2024 12:46 5.850 0.750 (14.71%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2018 6/2018 3/2018 12/2017 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 216 2 829 1 908 1 982 36 500  
1. Разходи за материали   108 32 54 43 503  
2. Разходи за външни услуги   410 1 927 948 928 5 599  
3. Разходи за амортизации   356 380 392 395 356  
4. Разходи за възнаграждения   403 320 329 338 791  
5. Разходи за осигуровки   15 76 63 37 45  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   3 1 0 14 11  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0 12  
8. Други, в т.ч.:   1 921 93 122 227 29 183  
обезценка на активи   1 243 34 44 76 3 770  
провизии    
II. Финансови разходи   39 25 90 6 -18 011  
1. Разходи за лихви   - 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   39 25 90 6 94  
4. Други   - -18 106  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 255 2 854 1 998 1 988 18 489  
В. Печалба от дейността   1 202 0 828 615 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 255 2 854 1 998 1 988 18 489  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 202 0 828 615 0  
V. Разходи за данъци   186 -94 83 61 -8 810  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   186 -94 83 61 -8 810  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 016 0 745 554 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 016 0 745 554 0  
Всичко (Г+ V + Е):   4 457 1 906 2 826 2 603 -70 289  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 611 1 901 2 893 2 517 3 571  
1. Продукция   - 0  
2. Стоки   - 14  
3. Услуги   2 236 1 880 3 194 2 178 3 065  
4. Други   375 21 -301 339 492  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 846 5 -67 86 -73 860  
1. Приходи от лихви   862 - 87  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   976 -1 1 6 599  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   8 5 -68 86 136  
5. Други   0 1 -80 682  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 457 1 906 2 826 2 603 -70 289  
В. Загуба от дейността   0 948 0 0 88 778  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 457 1 906 2 826 2 603 -70 289  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 948 0 0 88 778  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 854 0 0 79 968  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 854 0 0 79 968  
Всичко (Г + E):   4 457 1 906 2 826 2 603 -70 289