Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
14 Юни 2024 16:23 6.400 0.100 (1.54%)

Бианор Холдинг АД (BNR / 5BI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   122 121 96 91 103  
1. Разходи за материали   1  
2. Разходи за външни услуги   35 45 22 22 25  
3. Разходи за амортизации   16 13 9 7 7  
4. Разходи за възнаграждения   58 51 53 52 59  
5. Разходи за осигуровки   6 6 6 6 6  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   7 6 6 4 5  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   21 26 23 13 13  
1. Разходи за лихви   20 21 22 12 13  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 0 1 0  
4. Други   0 4 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   143 147 119 104 116  
В. Печалба от дейността   3 2 238 31 78  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   143 147 119 104 116  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 2 238 31 78  
V. Разходи за данъци   -1 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 2 238 31 78  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 2 238 31 78  
Всичко (Г+ V + Е):   146 149 357 135 178  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   139 142 135 127 187  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   139 140 133 127 183  
4. Други   0 2 2 4  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 7 222 8 7  
1. Приходи от лихви   7 7 7 7 7  
2. Приходи от дивиденти   0 0 214 - 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 1 1 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   146 149 357 135 194  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   146 149 357 135 194  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   146 149 357 135 178