Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
12 Юни 2024 15:58 3.500 0.000 (0.00%)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH / 6B6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   100 105 90 76 135  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   74 56 59 41 85  
3. Разходи за амортизации   2 2 2 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   19 17 16 17 16  
5. Разходи за осигуровки   - 0 0 0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   5 30 13 16 31  
обезценка на активи   1 -6 12 14 31  
провизии    
II. Финансови разходи   273 280 257 269 311  
1. Разходи за лихви   247 266 241 257 258  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   25 13 16 12 52  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   373 385 347 345 446  
В. Печалба от дейността   23 0 0 39 19  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   373 385 347 345 446  
Д. Печалба преди облагане с данъци   23 0 0 39 19  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   23 0 0 39 19  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   23 0 0 39 19  
Всичко (Г+ V + Е):   396 380 306 384 465  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   117 45 105 14 27  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   117 45 105 14 27  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   279 335 201 370 438  
1. Приходи от лихви   177 194 142 171 317  
2. Приходи от дивиденти   0 0 13  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   102 141 59 186 121  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   396 380 306 384 465  
В. Загуба от дейността   0 5 41 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   396 380 306 384 465  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 5 41 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 5 41 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 5 41 0 0  
Всичко (Г + E):   396 380 306 384 465