Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
29 Август 2023 12:13 4.500 0.100 (2.27%)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH / 6B6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   90 76 135 86 75  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   59 41 85 37 43  
3. Разходи за амортизации   2 2 2 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   16 17 16 15 20  
5. Разходи за осигуровки   0 0 1 0 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   13 16 31 32 8  
обезценка на активи   12 14 31 25 4  
провизии    
II. Финансови разходи   257 269 311 264 301  
1. Разходи за лихви   241 257 258 256 254  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   16 12 52 7 47  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   347 345 446 350 376  
В. Печалба от дейността   0 39 19 304 87  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   347 345 446 350 376  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 39 19 304 87  
V. Разходи за данъци   0 0 0 19 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   19  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 39 19 285 87  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 39 19 285 87  
Всичко (Г+ V + Е):   306 384 465 654 463  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   105 14 27 6 13  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   105 14 27 6 13  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   201 370 438 648 450  
1. Приходи от лихви   142 171 317 224 181  
2. Приходи от дивиденти   0 13 0 238  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   59 186 121 424 31  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   306 384 465 654 463  
В. Загуба от дейността   41 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   306 384 465 654 463  
Д. Загуба преди облагане с данъци   41 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   41 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   41 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   306 384 465 654 463