Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
07 Юли 2022 10:17 3.000 1.300 (30.23%)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД (BCH / 6B6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   185 85 180 88 165  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   104 53 76 55 43  
3. Разходи за амортизации   2 2 4 0 0  
4. Разходи за възнаграждения   24 21 24 23 20  
5. Разходи за осигуровки   1 1 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   54 8 75 9 101  
обезценка на активи   38 2 67 1 101  
провизии    
II. Финансови разходи   254 254 295 319 309  
1. Разходи за лихви   246 245 290 286 266  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   8 8 4 33 42  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1 1 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   439 339 475 407 474  
В. Печалба от дейността   0 51 287 70 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   439 339 475 407 474  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 51 287 70 0  
V. Разходи за данъци   0 0 29 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   29  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 51 258 70 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 51 258 70 0  
Всичко (Г+ V + Е):   402 390 762 477 403  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   10 33 337 15 26  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   10 33 337 15 26  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   392 357 425 462 377  
1. Приходи от лихви   323 174 305 196 193  
2. Приходи от дивиденти   0 90  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   69 183 120 176 184  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   402 390 762 477 403  
В. Загуба от дейността   37 0 0 0 71  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   402 390 762 477 403  
Д. Загуба преди облагане с данъци   37 0 0 0 71  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   37 0 0 0 71  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   37 0 0 0 71  
Всичко (Г + E):   402 390 762 477 403