Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 13 Април 2021
 
29 Март 2021 14:40 0.950 0.150 (13.64%)

Арома АД (AROM / 6AR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.    
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   6 375 - - - -  
1. Разходи за материали   4 323 - - - -  
2. Разходи за външни услуги   527 - - - -  
3. Разходи за амортизации   440 - - - -  
4. Разходи за възнаграждения   1 032 - - - -  
5. Разходи за осигуровки   178 - - - -  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   17 - - - -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -161 - - - -  
8. Други, в т.ч.:   19 - - - -  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   24 - - - -  
1. Разходи за лихви   12 - - - -  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   8 - - - -  
4. Други   4 - - - -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 399 - - - -  
В. Печалба от дейността   335 - - - -  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 399 - - - -  
Д. Печалба преди облагане с данъци   335 - - - -  
V. Разходи за данъци   0 - - - -  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   335 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   335 - - - -  
Всичко (Г+ V + Е):   6 734 - - - -  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 675 - - - -  
1. Продукция   6 582 - - - -  
2. Стоки    
3. Услуги   4 - - - -  
4. Други   89 - - - -  
II. Приходи от финансирания   53 - - - -  
в т.ч. от правителството   53 - - - -  
III. Финансови приходи   6 - - - -  
1. Приходи от лихви   3 - - - -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 - - - -  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 734 - - - -  
В. Загуба от дейността   0 - - - -  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 734 - - - -  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 - - - -  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 - - - -  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   0 - - - -  
Всичко (Г + E):   6 734 - - - -