Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
18 Август 2022 15:08 8.200 0.350 (4.46%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   194 354 218 219 146 127 139 097 123 937  
1. Разходи за материали   153 438 192 407 145 400 135 351 108 860  
2. Разходи за външни услуги   7 298 6 328 5 949 5 376 4 808  
3. Разходи за амортизации   5 067 5 097 4 914 4 860 4 797  
4. Разходи за възнаграждения   9 034 8 255 7 667 7 478 7 822  
5. Разходи за осигуровки   2 084 1 862 1 754 1 650 1 746  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   475 820 784 10 674  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   16 039 2 865 -23 740 -16 181 -5 641  
8. Други, в т.ч.:   919 585 3 399 553 871  
обезценка на активи   53  
провизии    
II. Финансови разходи   1 828 1 456 1 450 1 098 830  
1. Разходи за лихви   599 527 627 459 460  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   770 609 595 446 163  
4. Други   459 320 228 193 207  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   196 182 219 675 147 577 140 195 124 767  
В. Печалба от дейността   12 380 6 305 0 0 982  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   196 182 219 675 147 577 140 195 124 767  
Д. Печалба преди облагане с данъци   12 380 6 305 0 0 982  
V. Разходи за данъци   1 238 631 -96 -34 98  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 238 631 608 -34 98  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -704  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   11 142 5 674 0 0 884  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   11 142 5 674 0 0 884  
Всичко (Г+ V + Е):   208 562 225 980 146 739 139 848 125 749  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   206 924 225 100 146 148 139 444 125 607  
1. Продукция   202 986 220 549 143 179 138 446 124 660  
2. Стоки   0 0  
3. Услуги   116 86 62 148 67  
4. Други   3 822 4 465 2 907 850 880  
II. Приходи от финансирания   32 33 32 33 32  
в т.ч. от правителството   32 33 32 33 32  
III. Финансови приходи   1 606 847 419 371 110  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 606 846 421 371 110  
5. Други   0 1 -2 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   208 562 225 980 146 599 139 848 125 749  
В. Загуба от дейността   0 0 978 347 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   208 562 225 980 146 599 139 848 125 749  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 978 347 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 882 313 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 882 313 0  
Всичко (Г + E):   208 562 225 980 146 739 139 848 125 749