Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
02 Декември 2022 14:22 7.800 0.350 (4.29%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   134 726 194 354 218 219 146 127 139 097  
1. Разходи за материали   101 640 153 438 192 407 145 400 135 351  
2. Разходи за външни услуги   6 239 7 298 6 328 5 949 5 376  
3. Разходи за амортизации   5 029 5 067 5 097 4 914 4 860  
4. Разходи за възнаграждения   8 208 9 034 8 255 7 667 7 478  
5. Разходи за осигуровки   1 823 2 084 1 862 1 754 1 650  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   685 475 820 784 10  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   10 300 16 039 2 865 -23 740 -16 181  
8. Други, в т.ч.:   802 919 585 3 399 553  
обезценка на активи   53  
провизии    
II. Финансови разходи   1 016 1 828 1 456 1 450 1 098  
1. Разходи за лихви   575 599 527 627 459  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   308 770 609 595 446  
4. Други   133 459 320 228 193  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   135 742 196 182 219 675 147 577 140 195  
В. Печалба от дейността   19 119 12 380 6 305 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   135 742 196 182 219 675 147 577 140 195  
Д. Печалба преди облагане с данъци   19 119 12 380 6 305 0 0  
V. Разходи за данъци   1 911 1 238 631 -96 -34  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 911 1 238 631 608 -34  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -704  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   17 208 11 142 5 674 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   17 208 11 142 5 674 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   154 861 208 562 225 980 146 739 139 848  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   154 641 206 924 225 100 146 148 139 444  
1. Продукция   148 288 202 986 220 549 143 179 138 446  
2. Стоки   0 0  
3. Услуги   198 116 86 62 148  
4. Други   6 155 3 822 4 465 2 907 850  
II. Приходи от финансирания   33 32 33 32 33  
в т.ч. от правителството   33 32 33 32 33  
III. Финансови приходи   187 1 606 847 419 371  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   188 1 606 846 421 371  
5. Други   -1 0 1 -2 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   154 861 208 562 225 980 146 599 139 848  
В. Загуба от дейността   0 0 0 978 347  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   154 861 208 562 225 980 146 599 139 848  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 978 347  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 882 313  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 882 313  
Всичко (Г + E):   154 861 208 562 225 980 146 739 139 848