Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
22 Февруари 2024 15:11 6.950 0.050 (0.72%)

Алкомет АД (ALCM / 6AM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   95 152 97 445 109 589 135 436 97 793  
1. Разходи за материали   128 226 61 645 94 336 76 100 106 686  
2. Разходи за външни услуги   4 554 4 725 4 828 4 274 6 282  
3. Разходи за амортизации   6 066 6 042 5 938 5 461 4 926  
4. Разходи за възнаграждения   10 048 9 385 9 742 8 788 10 049  
5. Разходи за осигуровки   2 306 2 082 2 200 1 945 2 134  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   577 759 647 443 172  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -58 440 11 999 -9 316 37 429 -35 673  
8. Други, в т.ч.:   1 815 808 1 214 996 3 217  
обезценка на активи   59  
провизии    
II. Финансови разходи   1 616 1 229 1 707 1 084 2 827  
1. Разходи за лихви   1 170 948 1 162 882 902  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   210 78 388 46 1 752  
4. Други   236 203 157 156 173  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   96 768 98 674 111 296 136 520 100 620  
В. Печалба от дейността   0 0 1 521 2 602 24 854  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   96 768 98 674 111 296 136 520 100 620  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 1 521 2 602 24 854  
V. Разходи за данъци   0 -412 150 262 2 502  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -412 150 262 3 263  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -761  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 1 371 2 340 22 352  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 1 371 2 340 22 352  
Всичко (Г+ V + Е):   96 768 94 551 112 817 139 122 125 474  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   92 061 93 609 112 588 139 031 124 690  
1. Продукция   89 787 91 731 112 397 137 279 117 616  
2. Стоки    
3. Услуги   282 64 155 147 28  
4. Други   1 992 1 814 36 1 605 7 046  
II. Приходи от финансирания   32 33 32 33 32  
в т.ч. от правителството   32 33 32 33 32  
III. Финансови приходи   159 -10 197 58 752  
1. Приходи от лихви   14  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   159 -10 197 58 738  
5. Други   -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   92 252 93 632 112 817 139 122 125 474  
В. Загуба от дейността   4 516 5 042 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   92 252 93 632 112 817 139 122 125 474  
Д. Загуба преди облагане с данъци   4 516 5 042 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   4 516 4 630 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   4 516 4 630 0 0 0  
Всичко (Г + E):   96 768 94 551 112 817 139 122 125 474