Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2016 3/2016 12/2015 9/2015 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   199 303 142 150 159  
1. Разходи за материали   3 6 3 6 2  
2. Разходи за външни услуги   29 42 11 17 10  
3. Разходи за амортизации   14 16 14 15 14  
4. Разходи за възнаграждения   130 215 94 96 110  
5. Разходи за осигуровки   15 13 13 13 13  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -4 4  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0  
8. Други, в т.ч.:   8 11 7 7 6  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 0 7 0 0  
1. Разходи за лихви   0 0 0 0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 7  
4. Други   1 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   200 303 149 150 159  
В. Печалба от дейността   0 561 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   200 303 149 150 159  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 561 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -19 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -19  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 561 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 561 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   68 800 149 93 115  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   10 13 13 10 19  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   8 10 12 13 16  
4. Други   2 3 1 -3 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   58 851 72 83 96  
1. Приходи от лихви   59 61 72 77 79  
2. Приходи от дивиденти   -1 786 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 4 6 17  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   68 864 85 93 115  
В. Загуба от дейността   132 0 64 57 44  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   68 864 85 93 115  
Д. Загуба преди облагане с данъци   132 0 64 57 44  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   132 0 64 38 44  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   132 0 64 38 44  
Всичко (Г + E):   68 800 149 93 115