Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
18 Юни 2021 10:15 9.950 0.050 (0.51%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   293 100 292 297 357  
1. Разходи за материали   19 17 16 13 14  
2. Разходи за външни услуги   129 74 77 86 144  
3. Разходи за амортизации   49 49 51 50 50  
4. Разходи за възнаграждения   83 -66 139 140 139  
5. Разходи за осигуровки   7 9 7 8 8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 17 2 0 2  
обезценка на активи   0 21  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   392 451 464 454 470  
1. Разходи за лихви   326 433 410 419 394  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 2 1 0  
4. Други   66 18 52 34 76  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   685 551 756 751 827  
В. Печалба от дейността   0 3 180 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   685 551 756 751 827  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 3 180 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 3 180 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 3 180 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   685 2 567 756 751 827  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   72 71 241 70 75  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   71 70 241 70 74  
4. Други   1 1 0 0 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   181 3 660 260 255 269  
1. Приходи от лихви   181 137 260 254 269  
2. Приходи от дивиденти   0 3 524 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - -  
5. Други   0 -1 0 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   253 3 731 501 325 344  
В. Загуба от дейността   432 0 255 426 483  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   253 3 731 501 325 344  
Д. Загуба преди облагане с данъци   432 0 255 426 483  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   432 0 255 426 483  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   432 0 255 426 483  
Всичко (Г + E):   685 2 567 756 751 827