Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
15 Юли 2024 10:33 21.000 0.000 (0.00%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 530 459 638 510 1 181  
1. Разходи за материали   26 17 29 50 31  
2. Разходи за външни услуги   135 116 271 153 215  
3. Разходи за амортизации   93 111 104 99 95  
4. Разходи за възнаграждения   1 227 162 153 153 644  
5. Разходи за осигуровки   15 15 15 15 13  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 -31 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   34 38 66 71 183  
обезценка на активи   - 1  
провизии    
II. Финансови разходи   1 061 1 055 814 454 318  
1. Разходи за лихви   845 1 007 604 430 282  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 2 0 1  
4. Други   216 48 208 24 35  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 591 1 514 1 452 964 1 499  
В. Печалба от дейността   4 898 0 6 636 3 587 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 591 1 514 1 452 964 1 499  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 897 0 6 636 3 587 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 897 0 6 636 3 587 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 897 0 6 636 3 587 0  
Всичко (Г+ V + Е):   7 488 401 8 088 4 551 243  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   77 106 73 291 71  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   77 102 72 321 71  
4. Други   0 4 1 -30 0  
II. Приходи от финансирания   0 0 3 5 8  
в т.ч. от правителството   0 0 3 5 8  
III. Финансови приходи   7 412 294 8 012 4 255 164  
1. Приходи от лихви   404 294 212 155 164  
2. Приходи от дивиденти   7 008 0 7 800 4 100 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 489 400 8 088 4 551 243  
В. Загуба от дейността   0 1 114 0 0 1 256  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   -1 1 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 488 401 8 088 4 551 243  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 1 113 0 0 1 256  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 1 113 0 0 1 256  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 1 113 0 0 1 256  
Всичко (Г + E):   7 488 401 8 088 4 551 243