Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
23 Май 2022 14:22 29.900 0.200 (0.67%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   687 347 305 293 100  
1. Разходи за материали   48 26 19 19 17  
2. Разходи за външни услуги   67 100 122 129 74  
3. Разходи за амортизации   87 76 60 49 49  
4. Разходи за възнаграждения   434 122 87 83 -66  
5. Разходи за осигуровки   11 10 8 7 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   40 13 9 6 17  
обезценка на активи   0 0 0 0 21  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   310 336 379 392 451  
1. Разходи за лихви   296 294 325 326 433  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 0 0 0  
4. Други   13 42 54 66 18  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   997 683 684 685 551  
В. Печалба от дейността   3 269 0 0 0 3 180  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   997 683 684 685 551  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 274 0 0 0 3 180  
V. Разходи за данъци   -2 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -2 0 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 276 0 0 0 3 180  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 276 0 0 0 3 180  
Всичко (Г+ V + Е):   3 104 683 684 685 2 567  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   71 231 70 72 71  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   71 231 70 71 70  
4. Други   0 0 0 1 1  
II. Приходи от финансирания   1  
в т.ч. от правителството   1  
III. Финансови приходи   4 194 168 163 181 3 660  
1. Приходи от лихви   151 168 163 181 137  
2. Приходи от дивиденти   4 043 0 0 0 3 524  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -  
5. Други   0 0 0 0 -1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 266 399 233 253 3 731  
В. Загуба от дейността   0 284 451 432 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   5 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 271 399 233 253 3 731  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 284 451 432 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 284 451 432 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 284 451 432 0  
Всичко (Г + E):   3 104 683 684 685 2 567