Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 5 Декември 2022
 
05 Декември 2022 16:51 26.700 0.200 (0.74%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 181 550 594 688 347  
1. Разходи за материали   31 41 31 48 26  
2. Разходи за външни услуги   215 161 165 69 100  
3. Разходи за амортизации   95 83 114 86 76  
4. Разходи за възнаграждения   644 129 128 434 122  
5. Разходи за осигуровки   13 11 11 11 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 49 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   183 125 96 40 13  
обезценка на активи   - 0 0  
провизии   0 0  
II. Финансови разходи   318 303 325 333 336  
1. Разходи за лихви   282 237 241 319 294  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 1 1 0  
4. Други   35 66 83 13 42  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 499 853 919 1 021 683  
В. Печалба от дейността   0 28 344 11 502 3 247 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 499 853 919 1 021 683  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 28 344 11 502 3 252 0  
V. Разходи за данъци   0 0 -4 -1 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 -4 -1 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 28 344 11 506 3 253 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 28 344 11 506 3 253 0  
Всичко (Г+ V + Е):   243 29 197 12 421 3 106 683  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   71 72 103 71 231  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   71 72 72 71 231  
4. Други   0 0 31 0 0  
II. Приходи от финансирания   8 3 3 3  
в т.ч. от правителството   8 3 3 3  
III. Финансови приходи   164 29 122 12 315 4 194 168  
1. Приходи от лихви   164 114 115 151 168  
2. Приходи от дивиденти   0 29 008 12 200 4 043 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   243 29 197 12 421 4 268 399  
В. Загуба от дейността   1 256 0 0 0 284  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   0 0 0 5 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   243 29 197 12 421 4 273 399  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 256 0 0 0 284  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 256 0 0 0 284  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 256 0 0 0 284  
Всичко (Г + E):   243 29 197 12 421 3 106 683