Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 14:51 58.800 0.800 (1.38%)

Шелли Груп АД (SLYG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 376 743 677 514 577  
1. Разходи за материали   0 2 3 1 0  
2. Разходи за външни услуги   399 313 270 136 115  
3. Разходи за амортизации   17 16 9 5 4  
4. Разходи за възнаграждения   423 390 374 356 442  
5. Разходи за осигуровки   14 12 14 14 14  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   523 10 7 2 2  
обезценка на активи   486  
провизии    
II. Финансови разходи   110 58 59 126 419  
1. Разходи за лихви   12 11 12 9 15  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   96 28 50 114 402  
4. Други   2 19 -3 3 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 486 801 736 640 996  
В. Печалба от дейността   6 743 0 2 349 0 3 111  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 486 801 736 640 996  
Д. Печалба преди облагане с данъци   6 743 0 2 349 0 3 111  
V. Разходи за данъци   -1 0 0 0 -12  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 -12  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 744 0 2 349 0 3 123  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 744 0 2 349 0 3 123  
Всичко (Г+ V + Е):   8 229 146 2 495 640 2 042  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   36 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   36  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   8 193 146 3 085 50 4 107  
1. Приходи от лихви   23 19 23 4 5  
2. Приходи от дивиденти   8 000 0 3 000 4 001  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   120 51 10  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   50 76 52 46 101  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 229 146 3 085 50 4 107  
В. Загуба от дейността   0 655 0 590 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 229 146 3 085 50 4 107  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 655 0 590 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 655 0 590 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 655 0 590 0  
Всичко (Г + E):   8 229 146 2 495 640 2 042