Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
23 Септември 2022 17:00 17.000 1.200 (6.59%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 409 355 757 430 230  
1. Разходи за материали   2 -2 3 1  
2. Разходи за външни услуги   337 214 585 73 137  
3. Разходи за амортизации   4 5 0 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   286 127 125 104 80  
5. Разходи за осигуровки   12 9 12 8 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   768 35 241 1  
обезценка на активи   0 153  
провизии    
II. Финансови разходи   149 33 5 40 31  
1. Разходи за лихви   14 11 18 15 16  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   119 - -1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 1 1 0 1  
4. Други   17 21 -14 25 15  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 558 388 762 470 261  
В. Печалба от дейността   0 0 4 332 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 558 388 762 470 261  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 4 332 0 0  
V. Разходи за данъци   16 0 421 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   16 421  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 3 911 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 3 911 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 574 388 4 453 470 261  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 14 0 8  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   14 0 8  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   155 78 5 080 254 5  
1. Приходи от лихви   1 4 13 4 5  
2. Приходи от дивиденти   5 000  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 250  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   154 74 67  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   155 78 5 094 254 13  
В. Загуба от дейността   1 403 310 0 216 248  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   155 78 5 094 254 13  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 403 310 0 216 248  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 419 310 0 216 248  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 419 310 0 216 248  
Всичко (Г + E):   1 574 388 4 453 470 261