Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
21 Юни 2024 15:10 69.000 0.600 (0.86%)

Шелли Груп АД (SLYG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   770 1 429 743 677 514  
1. Разходи за материали   2 0 2 3 1  
2. Разходи за външни услуги   257 440 313 270 136  
3. Разходи за амортизации   16 17 16 9 5  
4. Разходи за възнаграждения   482 425 390 374 356  
5. Разходи за осигуровки   12 14 12 14 14  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 533 10 7 2  
обезценка на активи   487  
провизии    
II. Финансови разходи   39 102 58 59 126  
1. Разходи за лихви   8 12 11 12 9  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   29 95 28 50 114  
4. Други   2 -5 19 -3 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   809 1 531 801 736 640  
В. Печалба от дейността   0 6 698 0 2 349 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   809 1 531 801 736 640  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 6 698 0 2 349 0  
V. Разходи за данъци   0 -50 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -50  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 6 748 0 2 349 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 6 748 0 2 349 0  
Всичко (Г+ V + Е):   809 8 229 146 2 495 640  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 36 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   36  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   68 8 193 146 3 085 50  
1. Приходи от лихви   22 23 19 23 4  
2. Приходи от дивиденти   8 000 0 3 000  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   120 51 10  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   46 50 76 52 46  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   68 8 229 146 3 085 50  
В. Загуба от дейността   741 0 655 0 590  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   68 8 229 146 3 085 50  
Д. Загуба преди облагане с данъци   741 0 655 0 590  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   741 0 655 0 590  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   741 0 655 0 590  
Всичко (Г + E):   809 8 229 146 2 495 640