Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
23 Май 2022 16:33 18.050 0.700 (3.73%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   757 430 230 149 766  
1. Разходи за материали   -2 3 1 0  
2. Разходи за външни услуги   585 73 137 58 146  
3. Разходи за амортизации   0 1 1 1 0  
4. Разходи за възнаграждения   125 104 80 80 94  
5. Разходи за осигуровки   12 8 10 10 11  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   35 241 1 515  
обезценка на активи   0 153 480  
провизии    
II. Финансови разходи   5 40 31 32 8  
1. Разходи за лихви   18 15 16 12 23  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 1 4  
4. Други   -14 25 15 19 -19  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   762 470 261 181 774  
В. Печалба от дейността   4 332 0 0 0 2 828  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   762 470 261 181 774  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 332 0 0 0 2 828  
V. Разходи за данъци   421 0 0 0 -46  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   2  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   421 -48  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 911 0 0 0 2 874  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 911 0 0 0 2 874  
Всичко (Г+ V + Е):   4 453 470 261 181 3 058  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   14 0 8 0 12  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   14 0 8 - 12  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 080 254 5 4 3 590  
1. Приходи от лихви   13 4 5 4 8  
2. Приходи от дивиденти   5 000  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 250 3 446  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   67 136  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   5 094 254 13 4 3 602  
В. Загуба от дейността   0 216 248 177 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   5 094 254 13 4 3 602  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 216 248 177 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 216 248 177 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 216 248 177 0  
Всичко (Г + E):   4 453 470 261 181 3 058