Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
28 Юли 2021 14:12 18.100 0.600 (3.43%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   149 766 156 178 165  
1. Разходи за материали   0 1 -  
2. Разходи за външни услуги   58 146 62 67 71  
3. Разходи за амортизации   1 0 0 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   80 94 83 78 83  
5. Разходи за осигуровки   10 11 10 9 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   515 0 23  
обезценка на активи   480  
провизии    
II. Финансови разходи   32 8 38 20 17  
1. Разходи за лихви   12 23 20 20 16  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4  
4. Други   19 -19 18 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   181 774 194 198 182  
В. Печалба от дейността   0 2 828 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   181 774 194 198 182  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 2 828 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 -46 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   2  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -48  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 2 874 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 2 874 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   181 3 058 194 198 182  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 12 1 1 1  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -  
4. Други   - 12 1 1 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   4 3 590 9 9 9  
1. Приходи от лихви   4 8 9 9 9  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 446  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   136  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 3 602 10 10 10  
В. Загуба от дейността   177 0 184 188 172  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 3 602 10 10 10  
Д. Загуба преди облагане с данъци   177 0 184 188 172  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   177 0 184 188 172  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   177 0 184 188 172  
Всичко (Г + E):   181 3 058 194 198 182