Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
26 Август 2022 16:47 292.000 2.000 (0.68%)

Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   81 088 97 880 92 107 88 084 79 848  
1. Разходи за материали   2 785 3 036 3 398 3 313 2 548  
2. Разходи за външни услуги   14 089 13 370 15 713 16 118 12 686  
3. Разходи за амортизации   22 017 21 737 21 972 21 490 21 079  
4. Разходи за възнаграждения   15 042 11 908 13 558 13 046 13 707  
5. Разходи за осигуровки   5 828 4 779 5 304 3 197 5 417  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   799 106 635 49 267  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   20 528 42 944 31 527 30 871 24 144  
обезценка на активи   -285 465 1 959 798 234  
провизии   -440 -115 234 -641 -44  
II. Финансови разходи   1 253 1 234 1 151 2 190 983  
1. Разходи за лихви   1 144 1 183 920 1 713 847  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
4. Други   109 51 231 477 136  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   82 341 99 114 93 258 90 274 80 831  
В. Печалба от дейността   7 670 25 318 27 623 3 512 5 214  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   82 341 99 114 93 258 90 274 80 831  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 670 25 318 27 623 3 512 5 214  
V. Разходи за данъци   337 2 532 3 427 -447 304  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   917 2 440 3 817 -909 585  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -580 92 -390 462 -281  
3. Други   0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 333 22 786 24 196 3 959 4 910  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 333 22 786 24 196 3 959 4 910  
Всичко (Г+ V + Е):   90 011 124 432 120 881 93 786 86 045  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   89 942 124 382 120 505 92 675 85 887  
1. Продукция   0 0 0  
2. Стоки   689 0 0 0  
3. Услуги   88 500 123 630 116 842 92 626 85 175  
4. Други   753 752 3 663 49 712  
II. Приходи от финансирания   49 50 356 537 49  
в т.ч. от правителството   0 0 0  
III. Финансови приходи   20 0 20 574 109  
1. Приходи от лихви   20 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   20 - 0 574 109  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0  
5. Други   0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   90 011 124 432 120 881 93 786 86 045  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   90 011 124 432 120 881 93 786 86 045  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   90 011 124 432 120 881 93 786 86 045