Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
07 Май 2024 10:53 25.200 0.200 (0.80%)

Алтерон АДСИЦ (ALT / 2AL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   88 538 81 99 85  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   41 73 41 47 41  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   8 6 9 9 9  
5. Разходи за осигуровки   1 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   38 456 31 43 35  
обезценка на активи   420  
провизии    
II. Финансови разходи   346 326 415 400 344  
1. Разходи за лихви   311 304 379 347 315  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   35 22 36 53 29  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   434 864 496 499 429  
В. Печалба от дейността   114 0 1 431 0 614  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   434 864 496 499 429  
Д. Печалба преди облагане с данъци   114 0 1 431 0 614  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   114 0 1 431 0 614  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   114 0 1 431 0 614  
Всичко (Г+ V + Е):   548 -51 1 927 23 1 043  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   548 -51 688 23 1 043  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   3 3 3 2 3  
4. Други   545 -54 685 21 1 040  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 1 239 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 239  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -1 239 1 239  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   548 -51 1 927 23 1 043  
В. Загуба от дейността   0 915 0 476 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   548 -51 1 927 23 1 043  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 915 0 476 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 915 0 476 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 915 0 476 0  
Всичко (Г + E):   548 -51 1 927 23 1 043