Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Септември 2023
 
14 Септември 2023 16:13 24.600 0.000 (0.00%)

Алтерон АДСИЦ (ALT / 2AL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   99 85 402 126 106  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   47 41 94 86 68  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   9 9 8 7 7  
5. Разходи за осигуровки   0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   43 35 300 32 31  
обезценка на активи   61  
провизии    
II. Финансови разходи   400 344 1 086 372 388  
1. Разходи за лихви   347 315 357 340 355  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   700  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   53 29 29 32 33  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   499 429 1 488 498 494  
В. Печалба от дейността   0 614 0 997 859  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   499 429 1 488 498 494  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 614 0 997 859  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 614 0 997 859  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 614 0 997 859  
Всичко (Г+ V + Е):   23 1 043 33 1 495 1 227  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   23 1 043 -11 816 766  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 3 2 4 2  
4. Други   21 1 040 -13 812 764  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 44 679 587  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   44 679 587  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   23 1 043 33 1 495 1 353  
В. Загуба от дейността   476 0 1 455 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   23 1 043 33 1 495 1 353  
Д. Загуба преди облагане с данъци   476 0 1 455 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   476 0 1 455 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   476 0 1 455 0 0  
Всичко (Г + E):   23 1 043 33 1 495 1 227