Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
20 Май 2022 11:09 16.100 0.000 (0.00%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 116 459 61 681  
1. Разходи за материали   0  
2. Разходи за външни услуги   42 48 20 22 24  
3. Разходи за амортизации   0 1 0  
4. Разходи за възнаграждения   58 56 58 38 24  
5. Разходи за осигуровки   4 4 5 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 1 277 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   -102 6 99 0 632  
обезценка на активи   -104 6 98 - 632  
провизии   0  
II. Финансови разходи   653 0 1 0 2  
1. Разходи за лихви   2 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   652 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 2  
4. Други   -1 0 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   655 116 460 61 683  
В. Печалба от дейността   13 790 631 988 331 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   655 116 460 61 683  
Д. Печалба преди облагане с данъци   13 790 631 988 331 0  
V. Разходи за данъци   1 641 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1 641  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   12 149 631 988 331 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   12 149 631 988 331 0  
Всичко (Г+ V + Е):   14 445 747 1 448 392 618  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   169 1 352 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   169 1 352  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   14 276 746 1 096 392 618  
1. Приходи от лихви   12 3 15 14 19  
2. Приходи от дивиденти   139 0 0 378 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   14 125 743 1 081 - 599  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0  
5. Други   0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   14 445 747 1 448 392 618  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 65  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   14 445 747 1 448 392 618  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 65  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 65  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 65  
Всичко (Г + E):   14 445 747 1 448 392 618