Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 15:39 18.900 2.200 (13.17%)

Илевън Кепитъл АД (11C / 11C)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   92 82 110 78 -268  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   32 24 51 18 51  
3. Разходи за амортизации   0  
4. Разходи за възнаграждения   56 53 55 55 58  
5. Разходи за осигуровки   4 5 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -278  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 0 0 1 -103  
обезценка на активи   -104  
провизии    
II. Финансови разходи   -1 2 -381 386 1  
1. Разходи за лихви   2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -384 384  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -1 2 3 2 -1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   91 84 -271 464 -267  
В. Печалба от дейността   0 383 1 424 0 13 068  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   91 84 -271 464 -267  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 383 1 424 0 13 068  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 1 576  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 576  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 383 1 424 0 11 492  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 383 1 424 0 11 492  
Всичко (Г+ V + Е):   16 467 1 139 464 12 801  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 -111  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   -111  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   16 467 1 153 450 12 912  
1. Приходи от лихви   2 2 0 12 12  
2. Приходи от дивиденти   247 0 0 438 139  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -233 465 1 153 12 761  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   16 467 1 153 450 12 801  
В. Загуба от дейността   75 0 0 14 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   16 467 1 153 450 12 801  
Д. Загуба преди облагане с данъци   75 0 0 14 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   75 0 0 14 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   75 0 0 14 0  
Всичко (Г + E):   16 467 1 139 464 12 801