Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
15 Август 2022 16:50 1.020 0.010 (0.97%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 197 1 381 1 621 2 215 452  
1. Разходи за материали   1 1  
2. Разходи за външни услуги   116 128 1 105 154 109  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   33 25 26 25 31  
5. Разходи за осигуровки   1 0 0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   809 519 488 1 549 311  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   238 709 1 486 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   159 165 103 120 118  
1. Разходи за лихви   74 74 89 115 116  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   79 85 11 2 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0  
4. Други   6 6 3 3 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 356 1 546 1 724 2 335 570  
В. Печалба от дейността   808 789 253 999 888  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 356 1 546 1 724 2 335 570  
Д. Печалба преди облагане с данъци   808 789 253 999 888  
V. Разходи за данъци   81 79 26 100 88  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   81 79 26 100 88  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   727 710 227 899 800  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   727 710 227 899 800  
Всичко (Г+ V + Е):   2 164 2 335 1 977 3 334 1 458  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 091 1 305 852 2 266 349  
1. Продукция    
2. Стоки   1 059 1 247 499 2 133 315  
3. Услуги    
4. Други   32 58 353 133 34  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 073 1 030 1 125 1 068 1 109  
1. Приходи от лихви   1 073 1 030 1 119 1 061 1 097  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 6 7 12  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 164 2 335 1 977 3 334 1 458  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 164 2 335 1 977 3 334 1 458  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 164 2 335 1 977 3 334 1 458