Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 7 Март 2021
 
05 Март 2021 10:18 1.050 0.010 (0.94%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 211 247 1 209 3 791 295  
1. Разходи за материали   3 1 2  
2. Разходи за външни услуги   146 114 130 1 105 114  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   23 28 24 26 21  
5. Разходи за осигуровки   1 - 0 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 879 103 1 055 2 451 152  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   159 2 - 208 6  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   153 130 130 120 142  
1. Разходи за лихви   148 127 118 115 140  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 2 10 1 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0  
4. Други   3 1 2 4 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 364 377 1 339 3 911 437  
В. Печалба от дейността   929 916 958 291 1 029  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 364 377 1 339 3 911 437  
Д. Печалба преди облагане с данъци   929 916 958 291 1 029  
V. Разходи за данъци   93 91 96 29 103  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   93 91 96 29 103  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   836 825 862 262 926  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   836 825 862 262 926  
Всичко (Г+ V + Е):   3 293 1 293 2 297 4 202 1 466  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 206 146 1 154 3 056 323  
1. Продукция    
2. Стоки   2 066 103 1 082 2 736 169  
3. Услуги    
4. Други   140 43 72 320 154  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 087 1 147 1 143 1 146 1 143  
1. Приходи от лихви   1 076 1 147 1 142 1 144 1 137  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   11 0 1 2 6  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 293 1 293 2 297 4 202 1 466  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 293 1 293 2 297 4 202 1 466  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   3 293 1 293 2 297 4 202 1 466