Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Публично привличане на влогове и използването на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, гаранционни сделки, операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки и други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българската народна банка.
Борсов код: 6C9 / CORPПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100129052Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 831184677Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, бул. "Граф Игнатиев" №10, п.к. 632
Телефони02/9809362
Факс02/9808948
E-mailcorpbank@corpbank.bg
Сайт на компаниятаwww.corpbank.bg
 
Общ брой акции 6 551 731
Номинал на 1 акция10.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 445
Ръководство Илиан Атанасов Зафиров, Изпълнителен директор
Георги Панков Христов, Изпълнителен директор
Александър Мирославов Панталеев, Изпълнителен директор
Орлин Николов Русев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Орлин Николов Русев- Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Георги Панков Христов- Член на Управителния Съвет И Изпълнителен директор
Илиан Атанасов Зафиров- Член на Управителния Съвет и Ипълнителен директор
Александър Мирославов Панталеев- Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите Илко Христов Чамов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 5 4.75 21.04.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

БРОМАК 50.66%
BULGARIAN ACQUISITION COMPANY II S.A.R.L 30.35%
VTB CGI LIMITED 9.07%
Орлин Николов Русев 0.07%
Георги Панков Христов 0.00%
Златозар Кръстев Сурлеков 0.00%
 

Участия в други компании