Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 3 Август 2021
 
21 Юли 2021 11:44 8.600 0.000 (0.00%)

Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV / 5AX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: AKTV / 5AXПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100003059Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 115869689Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Цариградско шосе" 101, ет.4
Телефони02/ 971 07 07
Факс02/971 07 05
E-mailoffice@aktivproperties.com
Сайт на компаниятаwww.aktivproperties.com
 
Общ брой акции 2 192 011
Номинал на 1 акция9.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Георги Налбантски, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Георги Налбантски
Илия Цветков
Цветан Григоров
Директор за връзки с инвеститорите Преслав Живков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 0.49 0.4655 26.06.2020
2011 0.005 0.00475 04.05.2012
2010 0.0055 0.005225 10.05.2011
2009 0.02 0.019 30.04.2010
2008 0.006 0.0057 22.06.2009
2007 0.035 0.03325 06.06.2008
2006 0.028 0.0266 06.06.2007
2005 0.0058 0.005394 30.06.2006
 

Разпределение на акционерен капитал

ПТ ХОЛДИНГ АД 29.00%
ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции 7.74%
ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд 7.43%
Сиенит ООД 5.89%
ИД Адванс инвест АД 5.71%
 

Участия в други компании

"Актив Сървисиз" ЕООД 100.00%