Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 27 Ноември 2021
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW25 Юни 2021 19:14

Общо събрание на акционерите

Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 26.07.2021 г.

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /“ЗППЦК“/, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021, което ще се проведе на 26.07.2021 г., от 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” No. 10, партер, при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; 2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.; 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.; 10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; 11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 12. Разни.
Приложения:
• Протокол от СД за свикване на ОСА;
• Покана за свикване на ОСА;
• Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
• Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., декларация на регистрирания одитор по чл.100н ЗППЦК и декларация за корпоративно управление;
• Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г., пояснителни бележки и приложение No11 към отчета;
• Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;
• Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.;
• Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.;
• Декларации - образец от подпис, по чл.234, ал.2 от ТЗ, по 237, ал.4 от ТЗ, по чл.116а ЗППЦК на новия член на Съвета на директорите - Дилян Петров;
• Свидетелство за съдимост и автобиография на Дилян Петров;
• Диплома – Дилян Петров;
• Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА;
• Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА;