Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
18 Декември 2023 15:51 3.660 0.460 (14.38%)

Север Холдинг АД (SEVH / 6S8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SEVHL24 Май 2023 23:21

Общо събрание на акционерите

Покана за Общо събрание на акционерите на Север-холдинг АД на 06.06.2023 г.

Съветът на директорите на “Север-Холдинг” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието SEVH20230626, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100034989 на „Север-Холдинг“ АД, което ще се проведе на 26.06.2023 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г.
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг” АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г.“

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.»

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.»

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.
Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.»

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.»

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.
Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.»

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.»

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2023 г.
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2023 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.»

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.
Проекторешение: Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството.
Проекторешение: Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството, както следва:
10.1. В чл. 9, ал. 1
На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър.

10.2. В чл. 48а, ал. 1
В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно, са на разположение на акционерите на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, както и на интеренет страницата на дружеството www.sever-holding.com. При поискване, те се предоставят безплатно на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва от 09,00 часа (6:00 часа UTC) до 9,50 часа (6:50 часа UTC) на 26.06.2023 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.07.2023 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой акции на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД към 15.05.2023 г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 780 660 обикновени поименни безналични акции, всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лицата, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решенията по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни, до 10.06.2023
г. преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
Акционерите имат право да правят по същество предложения за решенията по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.
Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.
Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с нотариално заверено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Крайният срок за представяне на пълномощия за участие в събранието е 16,00 часа (13:00 часа UTC) на 25.06.2023 г.
Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.
Гласуването, чрез кореспонденция, по пощата и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД.
Право да участват и гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - 11.06.2023 г., съгласно представен списък на акционерите към тази дата от „Централен Депозитар“ АД. В случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 11.06.2023 г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 26.06.2023 г.

Прикачени файлове
Vpisvane TR.pdf
Pokana za OSA.pdf