Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Юни 2024
 
25 Юни 2024 11:38 44.800 0.400 (0.88%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HVAR26 Май 2023 16:45

Общо събрание на акционерите

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на Холдинг Варна АД

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г. консолидирания финансов отчет за 2022г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки е инвеститорите за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2023 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2022г. в размер на 1 109 792.61 лева да остане като „неразпределена печалба“.;
6. Разглеждане на предложение за освобождаване на стария и избор нов на Надзорен съвет.; Проект за решение: ОСА избира за нов 5-годишен мандат Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов.
7. Разглеждане на предложение за промяна състава на одитния комитет.; Проект за решение: ОСА освобождава Люба Благоева Христова и избира Галина Георгиева Димитрова за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.
8. Разглеждане на предложение за промяна на устава на дружеството.; Проект за решение: (1) Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер;
(2) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации / налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите;
(3) Правомощията по предходните две алинеи могат да се упражняват от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.