Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Септември 2021
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR27 Август 2020 21:58

Общо събрание на акционерите

Покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.09.2020 г.

Дневен ред на ОСА, насрочено за 29.09.2020 г.

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019 г.;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
6. Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2019 г.;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г.;
9. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
10. Разни.