Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CORP30 Юли 2015 16:52

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н) обявява, че на основание чл. 37 и сл. от Закона за особените залози, в периода от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г., в сградата на КТБ АД (н) в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, ще се проведе ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на следното имущество, заложено в полза на Банката от „Домтех холдинг” АГ („Domtech Holding” AG) - акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно законодателството на Лихтенщайн, със седалище и адрес на управление: „Ретикощрасе” 13, 9490 Вадуц, вписано в Кадастрална служба и публичен регистър под регистрационен номер FL-002.401.092-8, а именно: 170 900 обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка от капитала на „Техномаркет България” АД, ЕИК 200586330 Условията за провеждане на проданта, както и документите във връзка със същата са на разположение на заинтересованите лица в сградата на КТБ АД (н) в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10 и на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg. Началната тръжна цена за имуществото, предмет на продажбата, е в размер на 6 302 000 лева (шест милиона триста и две хиляди лева). Описаното по-горе имущество се продава в съвкупност и няма да се приемат и разглеждат предложения за закупуване на части от него. Наддавателни предложения с цена под началната - са невалидни. Всички желаещи да участват в продажбата могат да се явят в сградата на КТБ АД (н) в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, във всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в периода от 30.07.2015 г. до 12.08.2015 г., за да прегледат книжата за продажбата. За участие в наддаването предложителят внася задатък в размер на 5 на сто от началната тръжна цена по сметка на назначения от банката депозитар. Всеки наддавач посочва имуществото, предмет на продажбата, както и предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си в запечатан непрозрачен плик. Предложенията се подават в деловодството на КТБ АД (н), като се отразяват във входящия регистър на банката. Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 12.08.2015 г.

Прикачени файлове
CORP_Uvedomlenie_KFN_Borsa_Obiavlenie.pdf
obiavlenie.pdf