Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 2 Март 2024
 
29 Февруари 2024 17:00 1.530 0.000 (0.00%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB / 4CF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB03 Ноември 2023 14:28

Вътрешна информация

Общо събрание на облигационерите

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100019137,
издадена от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150

Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, в качеството си на Представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100019137, емитирана от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, на основание чл.100а, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило искане от емитента „Централна кооперативна банка” АД за свикване на общо събрание на облигационерите за приемане на решение за промяна в условията по облигационния заем,
Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия подчинени необезпечени конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, което ще се проведе на 15.11.2023г., от 10:00 часа, по седалището и на адреса на управление на емитента „Централна кооперативна банка” АД: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87.
Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 10:00 часа на 15.11.2023г. на мястото на провеждането на Общото събрание.
Общото събрание на облигационерите по емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, емитирани от „Централна кооперативна банка” АД, ще се проведе при следния дневен ред:


1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:
1.1.Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 15 години след датата на емитиране на 20 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2033 г.;
1.2 Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 2.75% годишно на 3.6% годишно, считано от 11.12.2023 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2023 г. лихвено плащане).
Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:
Преди:
„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.
Става:
„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.
Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

2. Разни.

Пълният текст на поканата е в прикачените файлове