Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
25 Април 2024 11:37 5.800 0.700 (13.73%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BTH25 Октомври 2018 18:31

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Булгартабак-Холдинг АД-София представя покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. ИОСА ще се проведе на 29.11.2018 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение: Точка 1. Промяна в състава на Съвета на директорите, преизбиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение Съветът на директорите на дружеството да бъде в състав от 3 (трима) членове.” Точка 2. Освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: „2.1. Общото събрание на акционерите освобождава Рахул Дататрая Нимкар като член на Съвета на директорите на “Булгартабак-Холдинг“ АД. 2.2. Общото събрание на акционерите освобождава Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед като член на Съвета на директорите на “Булгартабак- Холдинг“ АД.” Точка 3. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които не са освободени по точка 2. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Радослав Василев Рахнев, Владимир Гечев Жеков и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Булгартабак - Холдинг“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от вписване на решението в Търговския регистър.” Точка 4. Промяна в адреса на управление на Дружеството. Проект за решение. “Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център.“ Точка 5. Промяна в Устава на дружеството съобразно решението по точка 4. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва: „Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Република България. (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „България“ 118, Абакус Бизнес Център“.