Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
18 Юни 2024 11:17 6.200 0.000 (0.00%)

Бианор Холдинг АД (BNR / 5BI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BIANOR15 Юни 2018 20:34

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет. Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. 9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър