Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 10 Юни 2023
 
09 Юни 2023 13:30 25.800 0.200 (0.78%)

Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC26 Май 2023 23:38

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 29.06.2023 г. и материали за общо събрание на акционерите.

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД
Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20230629OGMS, което ще се проведе на 29.06.2023г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 8.00 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, ет.1, офис 5 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.).
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.)
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите печалба да не се разпределя, а счетоводната загуба за 2022 г. в размер на 1 012 876.44 лева да се покрие изцяло с неразпределена печалба от минали години в размер на 1 282 355.93 лева.)
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.).
6. Избор на одитор на дружеството за 2023 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2023 г. Магдалена Николова Цветкова - регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.).
8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година).
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.).
10. Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.)
11. Приемане на решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД (проекторешение – Общо събрание на акционерите освобождава Стойно Николаев Стойнов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД).
12. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов (проекторешение - Общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД на мястото на освободения член Стойно Николаев Стойнов, следното лице: Николай Стойнов Стойнов, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.
13. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира следните членове на съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД: Зорница Харалампиева Василева и Михаил Страхилов Димитров, за мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, и именно: до 29.06.2028г.
14. Избор на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа местно време (EEST) или 7.30 часа координирано универсално време (UTC) на 29.06.2023 г. и ще се извършва гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, ет.1, офис 5.
Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание е 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията – BG1100016119. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 15.06.2023 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.
Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК
Не по-късно от 15 дни, преди откриването на Общото събрание (14.06.2023 г.) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.
Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание. Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
За да бъдат допуснати до участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.
Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ird@futures-capital.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.futures-capital.com . „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ird@futures-capital.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.
Съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.
Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството:, гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00 (EEST) или 14.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството www.futures-capital.com
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07.00 часа координирано универсално време (UTC), в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19.при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа местно време (EEST) или 06.30 часа координирано универсално време (UTC) на 13.07.2023 г. и ще се извършва в гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.