Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
10 Септември 2021 14:20 25.400 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   32 33 34  
1. Разходи за материали   2 1 2  
2. Разходи за външни услуги   11 12 10  
3. Разходи за амортизации   3 4 3  
4. Разходи за възнаграждения   12 13 11  
5. Разходи за осигуровки   2 1 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 2 6  
обезценка на активи   2 2 2  
провизии    
II. Финансови разходи   165 143 191  
1. Разходи за лихви   105 103 129  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -14  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0  
4. Други   60 40 76  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   197 176 225  
В. Печалба от дейността   0 564 175  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   197 176 225  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 564 175  
V. Разходи за данъци   0 0 20  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   20  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 564 155  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 564 155  
Всичко (Г+ V + Е):   82 740 282  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   82 740 400  
1. Приходи от лихви   118 116 121  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   204 11  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -240 613 279  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   82 740 400  
В. Загуба от дейността   115 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   82 740 400  
Д. Загуба преди облагане с данъци   115 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   115 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   115 0 0  
Всичко (Г + E):   82 740 282