Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Юли 2020
 
30 Юни 2020 14:37 0.760 0.000 (0.00%)

Индустриален Холдинг България АД (4ID / IHLBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   317 213 252 248 263  
1. Разходи за материали   6 7 7 8 9  
2. Разходи за външни услуги   -25 45 62 71 62  
3. Разходи за амортизации   167 16 19 19 18  
4. Разходи за възнаграждения   130 124 134 125 131  
5. Разходи за осигуровки   17 18 17 18 17  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   22 3 13 7 26  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   86 76 81 101 104  
1. Разходи за лихви   81 69 77 95 95  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 2  
4. Други   5 7 4 6 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   403 289 333 349 367  
В. Печалба от дейността   0 39 11 956 72 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   403 289 333 349 367  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 39 11 956 72 0  
V. Разходи за данъци   -1 0 0 0 1  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 39 11 956 72 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 39 11 956 72 0  
Всичко (Г+ V + Е):   388 328 12 289 421 312  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   69 0 0 0 6  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   69 1  
4. Други   5  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   319 328 12 289 421 306  
1. Приходи от лихви   319 328 323 306 306  
2. Приходи от дивиденти   0 0 11 966 115 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   388 328 12 289 421 312  
В. Загуба от дейността   15 0 0 0 55  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   388 328 12 289 421 312  
Д. Загуба преди облагане с данъци   15 0 0 0 55  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   14 0 0 0 56  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   14 0 0 0 56  
Всичко (Г + E):   388 328 12 289 421 312