17 Април 2014 14:40 1.350 0.019 (1.39%)

Индустриален Холдинг България АД (4ID / IHLBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: 4ID / IHLBLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100019980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121631219Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1142, бул. Васил Левски 47
Телефони02/9807101, 9815506
Факс02/9807072
E-mailoffice@bulgariaholding.com
Сайт на компаниятаwww.bulgariaholding.com
 
Общ брой акции 67 978 543
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 13
 

Общи събрания

Дата Място Публикувана в ДВ Текст на обявата
29.08.2007 София, в сградата на Българска стопанска камара, ул. Алабин 16 - 20 56/10.07.2007 Управителният съвет на "Индустриален холдинг България" - АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акцион...  Пълен текст
01.06.2007 София, в сградата на Българска стопанска камара, ул. Алабин 16 - 20 35/27.04.2007 Надзорният съвет на "Индустриален холдинг България" - АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци...  Пълен текст
01.06.2006 София, в сградата на Българска стопанска камара, ул. Алабин 16 - 20 32/18.04.2006 Надзорният съвет на "Индустриален холдинг България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите...  Пълен текст
25.05.2005 София, в сградата на Българска стопанска камара, ул. Алабин 16 - 20 34/19.04.2005 Надзорният съвет на "Индустриален холдинг България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите...  Пълен текст
01.06.2004 София, Дом на културата "Средец", ул. Кракра 2А 33/23.04.2004 Надзорният съвет на "Индустриален холдинг България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите...  Пълен текст
Всички общи събрания
Ръководство Данета Ангелова Желева, Главен Изпълнителен директор
Емилиян Емилов Абаджиев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Божидар Данев
Данета Желева
Георги Момчилов
Борислав Гаврилов
Бойко Ноев
Директор за връзки с инвеститорите Богомила Христова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Венсайд Ентерпрайсиз Лимитид 31.36%
БУЛЛС АД 12.10%
Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България 9.52%
ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.93%
ДЗХ АД 6.77%
ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.66%
ЗАД Алианц България Живот АД 6.54%
ТБ Централна кооперативна банка АД 5.35%
Доброволен пенсионен фонд Алианц България 4.46%
 

Участия в други компании

ЗММ България холдинг АД 100.00%
Международен индустриален Холдинг България АД 100.00%
КРЗ Порт Бургас АД 98.24%
Августа Мебел АД 97.86%
ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 97.22%
Хидро Пауър България АД 67.00%
КЛВК АД 66.84%
Булярд АД 61.50%
Меритайм холдинг АД 61.00%
ВИК -САНДВИК-ИХБ ДИЗАЙН 50.00%
Дунав Турс АД 48.45%
Одесос ПБМ АД 30.00%
ВИК -САНДВИК - 0.00%