Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2019
 
10 Юли 2019 16:11 16.600 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   167  
1. Разходи за материали   1  
2. Разходи за външни услуги   39  
3. Разходи за амортизации   32  
4. Разходи за възнаграждения   17  
5. Разходи за осигуровки   4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -  
8. Други, в т.ч.:   74  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   434  
1. Разходи за лихви   412  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   22  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   601  
В. Печалба от дейността   671  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   601  
Д. Печалба преди облагане с данъци   671  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   671  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   671  
Всичко (Г+ V + Е):   1 272  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 272  
1. Продукция   -  
2. Стоки    
3. Услуги   125  
4. Други   1 147  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 272  
В. Загуба от дейността   0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 272  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   0  
Всичко (Г + E):   1 272