Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
25 Юни 2020 14:44 17.300 0.100 (0.58%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   425 135 156 167  
1. Разходи за материали   3 4 3 1  
2. Разходи за външни услуги   29 23 25 39  
3. Разходи за амортизации   32 32 32 32  
4. Разходи за възнаграждения   19 15 15 17  
5. Разходи за осигуровки   4 3 3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -  
8. Други, в т.ч.:   338 58 78 74  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   582 444 437 434  
1. Разходи за лихви   560 421 416 412  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   22 23 21 22  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 007 579 593 601  
В. Печалба от дейността   173 0 0 671  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 007 579 593 601  
Д. Печалба преди облагане с данъци   173 0 0 671  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   173 0 0 671  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   173 0 0 671  
Всичко (Г+ V + Е):   1 180 469 445 1 272  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   587 469 445 1 272  
1. Продукция   -  
2. Стоки    
3. Услуги   143 109 143 125  
4. Други   444 360 302 1 147  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   593 0 0 0  
1. Приходи от лихви   593  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 180 469 445 1 272  
В. Загуба от дейността   0 110 148 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 180 469 445 1 272  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 110 148 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 110 148 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 110 148 0  
Всичко (Г + E):   1 180 469 445 1 272