Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
16 Октомври 2019 16:02 30.200 0.000 (0.00%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   62 31  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   49 24  
3. Разходи за амортизации   0 0  
4. Разходи за възнаграждения   6 6  
5. Разходи за осигуровки   1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 0  
обезценка на активи   0 0  
провизии    
II. Финансови разходи   755 184  
1. Разходи за лихви   690 149  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   65 34  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   817 215  
В. Печалба от дейността   0 1 658  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   817 215  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 658  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 658  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 658  
Всичко (Г+ V + Е):   414 1 873  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   414 1 873  
1. Приходи от лихви   207 100  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   207 1 773  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   414 1 873  
В. Загуба от дейността   403 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   414 1 873  
Д. Загуба преди облагане с данъци   403 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   403 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   403 0  
Всичко (Г + E):   414 1 873