Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
17 Септември 2019 16:39 1.860 0.000 (0.00%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   68 78  
1. Разходи за материали   1 1  
2. Разходи за външни услуги   24 33  
3. Разходи за амортизации   3 2  
4. Разходи за възнаграждения   21 21  
5. Разходи за осигуровки   2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   17 19  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   68 78  
В. Печалба от дейността   18 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   68 78  
Д. Печалба преди облагане с данъци   18 0  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   18 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   18 0  
Всичко (Г+ V + Е):   80 78  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   56 42  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   56 42  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   30 30  
1. Приходи от лихви   30 30  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   86 72  
В. Загуба от дейността   0 6  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   86 72  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 6  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 6  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 6  
Всичко (Г + E):   80 78