Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
 
29 Юни 2020 15:55 1.980 0.020 (1.02%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   74 55 68 78  
1. Разходи за материали   1 0 1 1  
2. Разходи за външни услуги   20 11 24 33  
3. Разходи за амортизации   2 3 3 2  
4. Разходи за възнаграждения   21 21 21 21  
5. Разходи за осигуровки   2 3 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   28 17 17 19  
обезценка на активи   2  
провизии    
II. Финансови разходи   0 1 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   74 56 68 78  
В. Печалба от дейността   2 3 18 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   74 56 68 78  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 3 18 0  
V. Разходи за данъци   1 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 3 18 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 3 18 0  
Всичко (Г+ V + Е):   76 59 80 78  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   46 29 56 42  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   44 29 56 42  
4. Други   2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   30 30 30 30  
1. Приходи от лихви   30 30 30 30  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   76 59 86 72  
В. Загуба от дейността   0 0 0 6  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   76 59 86 72  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 6  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 6  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 6  
Всичко (Г + E):   76 59 80 78