Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
28 Май 2020 12:21 5.000 0.000 (0.00%)

Стара планина Холд АД (5SR / CENHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   354 367 270 262 305  
1. Разходи за материали   3 5 2 6 4  
2. Разходи за външни услуги   47 60 24 30 38  
3. Разходи за амортизации   1 0 1 -  
4. Разходи за възнаграждения   257 253 188 177 238  
5. Разходи за осигуровки   14 14 14 12 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   33 34 42 36 13  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 2 1 1 2  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 2 1 1 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   355 369 271 263 307  
В. Печалба от дейността   0 0 51 6 927 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   355 369 271 263 307  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 51 6 927 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 51 6 927 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 51 6 927 0  
Всичко (Г+ V + Е):   355 66 322 6 942 307  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 256 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   0 256  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   68 66 66 7 190 59  
1. Приходи от лихви   68 66 66 66 59  
2. Приходи от дивиденти   0 0 7 124  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   68 66 322 7 190 59  
В. Загуба от дейността   287 303 0 0 248  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   68 66 322 7 190 59  
Д. Загуба преди облагане с данъци   287 303 0 0 248  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   287 303 0 0 248  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   287 303 0 0 248  
Всичко (Г + E):   355 66 322 6 942 307