Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019
 
20 Юни 2019 15:35 2.020 0.020 (0.98%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU / BREF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2018 9/2018 6/2018 3/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   629 757 621 701 585  
1. Разходи за материали   23 36 3 1 3  
2. Разходи за външни услуги   476 534 451 557 456  
3. Разходи за амортизации   2 1 2 3 2  
4. Разходи за възнаграждения   34 53 34 33 33  
5. Разходи за осигуровки   5 5 4 4 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   42 41  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   89 86 86 103 86  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   73 76 78 78 82  
1. Разходи за лихви   72 76 77 78 81  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   702 833 699 779 667  
В. Печалба от дейността   1 114 3 521 1 013 889 995  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   702 833 699 779 667  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 114 3 521 1 013 889 995  
V. Разходи за данъци    
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 114 3 521 1 013 889 995  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 816 4 354 1 712 1 668 1 662  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 816 4 354 1 712 1 668 1 662  
1. Продукция    
2. Стоки   41 42  
3. Услуги   1 802 1 770 1 669 1 668 1 651  
4. Други   14 2 543 1 0 11  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви   -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 816 4 354 1 712 1 668 1 662  
В. Загуба от дейността   0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 816 4 354 1 712 1 668 1 662  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 816 4 354 1 712 1 668 1 662