Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 15 Август 2020
 
14 Август 2020 12:54 1.800 0.020 (1.12%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU / BREF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2019 6/2019 3/2019 12/2018 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   689 1 202 638 629 757  
1. Разходи за материали   2 2 3 23 36  
2. Разходи за външни услуги   520 522 505 476 534  
3. Разходи за амортизации   0 1 2 2 1  
4. Разходи за възнаграждения   57 36 34 34 53  
5. Разходи за осигуровки   5 5 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 544 42  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   105 92 89 89 86  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   67 68 70 73 76  
1. Разходи за лихви   66 67 70 72 76  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 0 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   756 1 270 708 702 833  
В. Печалба от дейността   1 682 1 116 1 142 1 114 3 521  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   756 1 270 708 702 833  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 682 1 116 1 142 1 114 3 521  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 682 1 116 1 142 1 114 3 521  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 054 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 438 2 386 1 850 1 816 4 354  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 438 2 386 1 850 1 816 4 354  
1. Продукция    
2. Стоки   0 576 41  
3. Услуги   1 867 1 809 1 849 1 802 1 770  
4. Други   571 1 1 14 2 543  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 438 2 386 1 850 1 816 4 354  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 438 2 386 1 850 1 816 4 354  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 438 2 386 1 850 1 816 4 354