Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
26 Март 2024 10:24 8.000 0.000 (0.00%)

Топливо АД (TOPL / 3TV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2018 12/2017 9/2017  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   44 598 30 770 41 710  
1. Разходи за материали   557 374 700  
2. Разходи за външни услуги   935 1 100 1 115  
3. Разходи за амортизации   903 1 033 1 028  
4. Разходи за възнаграждения   2 297 1 774 2 158  
5. Разходи за осигуровки   421 350 405  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   38 799 25 979 36 324  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   686 160 -20  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   453 471 496  
1. Разходи за лихви   393 356 379  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -15 15 22  
4. Други   75 100 95  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   45 051 31 241 42 206  
В. Печалба от дейността   0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   45 051 31 241 42 206  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0  
V. Разходи за данъци   -89 0 -32  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -89 -32  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   44 962 31 241 42 174  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   43 719 29 326 41 548  
1. Продукция    
2. Стоки   42 377 28 606 40 653  
3. Услуги   418 270 394  
4. Други   924 450 501  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   122 30 89  
1. Приходи от лихви   24 30 31  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   58  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   98  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   43 841 29 356 41 637  
В. Загуба от дейността   1 210 1 885 569  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   43 841 29 356 41 637  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 210 1 885 569  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 121 1 885 537  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 121 1 885 537  
Всичко (Г + E):   44 962 31 241 42 174