Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   200 190 359 270 509  
1. Разходи за материали   -2 1 1 2 0  
2. Разходи за външни услуги   51 37 48 40 119  
3. Разходи за амортизации   42 43 42 42 42  
4. Разходи за възнаграждения   96 95 97 96 147  
5. Разходи за осигуровки   13 13 13 13 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 1 158 77 192  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   57 41 109 137 116  
1. Разходи за лихви   56 40 98 137 114  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2  
4. Други   1 0 11 - 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   257 231 468 407 625  
В. Печалба от дейността   35 47 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   257 231 468 407 625  
Д. Печалба преди облагане с данъци   35 47 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   35 47 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   35 47 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   257 231 468 407 625  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   292 278 295 283 271  
1. Продукция    
2. Стоки   - 0  
3. Услуги   259 261 263 265 190  
4. Други   33 17 32 18 81  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   292 278 295 283 271  
В. Загуба от дейността   0 0 173 124 354  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   292 278 295 283 271  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 173 124 354  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 173 124 354  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 173 124 354  
Всичко (Г + E):   257 231 468 407 625