Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   359 270 509 258 324  
1. Разходи за материали   1 2 0 1 1  
2. Разходи за външни услуги   48 40 119 125 98  
3. Разходи за амортизации   42 42 42 42 42  
4. Разходи за възнаграждения   97 96 147 78 77  
5. Разходи за осигуровки   13 13 9 8 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   158 77 192 4 97  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   109 137 116 87 91  
1. Разходи за лихви   98 137 114 86 80  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2  
4. Други   11 - 0 1 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   468 407 625 345 415  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   468 407 625 345 415  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   468 407 625 345 415  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   295 283 271 111 118  
1. Продукция    
2. Стоки   - 0 0 0  
3. Услуги   263 265 190 102 101  
4. Други   32 18 81 9 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   295 283 271 111 118  
В. Загуба от дейността   173 124 354 234 297  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   295 283 271 111 118  
Д. Загуба преди облагане с данъци   173 124 354 234 297  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   173 124 354 234 297  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   173 124 354 234 297  
Всичко (Г + E):   468 407 625 345 415