Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 3 Декември 2022
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   258 324 250  
1. Разходи за материали   1 1 -  
2. Разходи за външни услуги   125 98 51  
3. Разходи за амортизации   42 42 42  
4. Разходи за възнаграждения   78 77 77  
5. Разходи за осигуровки   8 9 8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 47  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   4 97 25  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   87 91 99  
1. Разходи за лихви   86 80 98  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 11 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   345 415 349  
В. Печалба от дейността   0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   345 415 349  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   345 415 349  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   111 118 139  
1. Продукция    
2. Стоки   0 0 6  
3. Услуги   102 101 110  
4. Други   9 17 23  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   111 118 139  
В. Загуба от дейността   234 297 210  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   111 118 139  
Д. Загуба преди облагане с данъци   234 297 210  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   234 297 210  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   234 297 210  
Всичко (Г + E):   345 415 349