Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Декември 2021
 
01 Декември 2021 15:44 8.000 0.000 (0.00%)

ТК-ХОЛД АД (TCH / T24)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2016 9/2016 6/2016 3/2016 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   93 84 78 -85 547 85 723  
1. Разходи за материали   5 6 5 -5 612 5 625  
2. Разходи за външни услуги   12 11 6 -15 303 15 334  
3. Разходи за амортизации   6 7 10 -10 603 10 624  
4. Разходи за възнаграждения   48 45 47 -45 082 45 174  
5. Разходи за осигуровки   8 8 9 -8 345 8 362  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   14 7 1 -600 602  
обезценка на активи    
провизии   3  
II. Финансови разходи   37 2 289 40 -57 192 57 301  
1. Разходи за лихви   36 39 40 -56 866 56 973  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   30 0 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -  
4. Други   1 2 220 0 -327 328  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   130 2 373 118 -142 739 143 024  
В. Печалба от дейността   0 0 0 37 195 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   130 2 373 118 -142 739 143 024  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 37 195 0  
V. Разходи за данъци   0 8 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   8  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 37 195 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 37 195 0  
Всичко (Г+ V + Е):   130 125 106 -138 950 143 024  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   4 14 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   4 14  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   92 111 106 -105 544 109 618  
1. Приходи от лихви   92 111 106 -99 715 99 918  
2. Приходи от дивиденти   0 0 3 816  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0 -9 645 9 700  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   96 125 106 -105 544 109 618  
В. Загуба от дейността   34 2 248 12 0 33 406  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   96 125 106 -105 544 109 618  
Д. Загуба преди облагане с данъци   34 2 248 12 0 33 406  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   34 2 256 12 0 33 406  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   34 2 256 12 0 33 406  
Всичко (Г + E):   130 125 106 -138 950 143 024