Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
28 Февруари 2024 13:22 9.350 0.000 (0.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   898 597 760 535 802  
1. Разходи за материали   0 1 0 0 0  
2. Разходи за външни услуги   269 103 262 65 119  
3. Разходи за амортизации   9 13 15 11 11  
4. Разходи за възнаграждения   440 528 392 455 595  
5. Разходи за осигуровки   150 -69 69 0 68  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 2 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   30 19 22 4 9  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   7 77 4 7 2  
1. Разходи за лихви   4 5 3 0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 72 1 0 2  
4. Други   2 0 0 7 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   905 674 764 542 804  
В. Печалба от дейността   0 2 786 2 830 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   2 7 0 0 12  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   907 681 764 542 816  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 2 779 2 830 0 0  
V. Разходи за данъци   -12 -15 -17 0 -112  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 -109  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -12 -15 -17 0 -3  
3. Други   -  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 2 794 2 847 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 2 794 2 847 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   563 3 460 3 591 542 433  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   515 418 438 519 422  
1. Продукция   0 0  
2. Стоки   0 0  
3. Услуги   515 416 439 518 422  
4. Други   0 2 -1 1 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   48 3 042 3 156 20 11  
1. Приходи от лихви   48 37 26 20 11  
2. Приходи от дивиденти   0 2 934 3 129 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 71 1 0 0  
5. Други   0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   563 3 460 3 594 539 433  
В. Загуба от дейността   342 0 0 3 371  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0  
V. Извънредни приходи   0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   563 3 460 3 594 539 433  
Д. Загуба преди облагане с данъци   344 0 0 3 383  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   332 0 0 3 271  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   332 0 0 3 271  
Всичко (Г + E):   563 3 460 3 591 542 433