Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
21 Юни 2024 16:49 8.600 0.000 (0.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   696 1 156 597 760 535  
1. Разходи за материали   0 0 1 0 0  
2. Разходи за външни услуги   170 279 103 262 65  
3. Разходи за амортизации   9 9 13 15 11  
4. Разходи за възнаграждения   467 686 528 392 455  
5. Разходи за осигуровки   41 150 -69 69 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 0 2 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   7 32 19 22 4  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   22 414 77 4 7  
1. Разходи за лихви   1 4 5 3 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 72 1 0  
4. Други   21 409 0 0 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   718 1 570 674 764 542  
В. Печалба от дейността   2 573 0 2 786 2 830 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   2 7 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   718 1 572 681 764 542  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 573 0 2 779 2 830 0  
V. Разходи за данъци   0 -4 -15 -17 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -4 -15 -17 0  
3. Други   - -  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 573 0 2 794 2 847 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 573 0 2 794 2 847 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 291 563 3 460 3 591 542  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   288 515 418 438 519  
1. Продукция   0 0 0  
2. Стоки   0 0 0  
3. Услуги   286 515 416 439 518  
4. Други   2 0 2 -1 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   3 003 48 3 042 3 156 20  
1. Приходи от лихви   69 48 37 26 20  
2. Приходи от дивиденти   2 934 0 2 934 3 129 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 71 1 0  
5. Други   0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 291 563 3 460 3 594 539  
В. Загуба от дейността   0 1 007 0 0 3  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0  
V. Извънредни приходи   0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 291 563 3 460 3 594 539  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 1 009 0 0 3  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 1 005 0 0 3  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 1 005 0 0 3  
Всичко (Г + E):   3 291 563 3 460 3 591 542