Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 10 Юни 2023
 
09 Юни 2023 13:07 9.900 0.100 (1.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   535 670 515 742 347  
1. Разходи за материали   0 1 2 0 0  
2. Разходи за външни услуги   65 119 72 75 108  
3. Разходи за амортизации   11 11 10 12 11  
4. Разходи за възнаграждения   455 492 385 393 405  
5. Разходи за осигуровки   0 38 34 36 33  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 212 -212  
8. Други, в т.ч.:   4 9 12 14 2  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   7 1 1 4 9  
1. Разходи за лихви   0 0 1 3 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 -1 1 0  
4. Други   7 1 1 0 9  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   542 671 516 746 356  
В. Печалба от дейността   0 0 0 13 205 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   0 12 70  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   542 683 586 746 356  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 13 205 0  
V. Разходи за данъци   0 -25 -18 147 -20  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 -25 -18 127  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 20 -20  
3. Други   -  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 13 058 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 13 058 0  
Всичко (Г+ V + Е):   542 432 399 13 777 336  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   519 421 399 602 161  
1. Продукция   -  
2. Стоки   -  
3. Услуги   518 421 397 602 160  
4. Други   1 0 2 0 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   20 11 0 13 349 1  
1. Приходи от лихви   20 11 6 4 1  
2. Приходи от дивиденти   0 0 -4 13 343 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 -2 2 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   539 432 399 13 951 162  
В. Загуба от дейността   3 239 117 0 194  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0  
V. Извънредни приходи   0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   539 432 399 13 951 162  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 251 187 0 194  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 226 169 0 174  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 226 169 0 174  
Всичко (Г + E):   542 432 399 13 777 336