Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Октомври 2022
 
05 Октомври 2022 14:57 12.300 0.100 (0.82%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   742 347 1 017 625 661  
1. Разходи за материали   0 0 1 1 1  
2. Разходи за външни услуги   75 108 134 148 175  
3. Разходи за амортизации   12 11 13 12 15  
4. Разходи за възнаграждения   393 405 820 422 431  
5. Разходи за осигуровки   36 33 41 35 36  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   212 -212 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   14 2 8 7 3  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   4 9 3 0 10  
1. Разходи за лихви   3 0 0 0 9  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 2 0 0  
4. Други   0 9 1 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   746 356 1 020 625 671  
В. Печалба от дейността   13 205 0 0 0 13 211  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 60 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   746 356 1 020 685 671  
Д. Печалба преди облагане с данъци   13 205 0 0 0 13 211  
V. Разходи за данъци   147 -20 -64 -28 93  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   127 -49 -28 77  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   20 -20 -15 0 16  
3. Други   0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   13 058 0 0 0 13 118  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   13 058 0 0 0 13 118  
Всичко (Г+ V + Е):   13 777 336 500 413 13 735  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   602 161 498 413 426  
1. Продукция   - 0 0 0  
2. Стоки   - 0 0 -16  
3. Услуги   602 160 498 412 425  
4. Други   0 1 0 1 17  
II. Приходи от финансирания   0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0  
III. Финансови приходи   13 349 1 2 0 13 456  
1. Приходи от лихви   4 1 1 0 0  
2. Приходи от дивиденти   13 343 0 0 0 13 456  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   2 0 1 0 0  
5. Други   0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 951 162 500 413 13 882  
В. Загуба от дейността   0 194 520 212 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 951 162 500 413 13 882  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 194 520 272 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 174 456 244 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 174 456 244 0  
Всичко (Г + E):   13 777 336 500 413 13 735