Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 11:54 16.300 0.000 (0.00%)

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS / TBS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   661 683 1 305 780 815  
1. Разходи за материали   1 1 9 2 -6  
2. Разходи за външни услуги   175 101 227 128 151  
3. Разходи за амортизации   15 17 18 17 17  
4. Разходи за възнаграждения   431 504 986 568 578  
5. Разходи за осигуровки   36 44 58 51 53  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 -1 1 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0 0 0 0  
8. Други, в т.ч.:   3 16 8 13 22  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   10 11 9 18 13  
1. Разходи за лихви   9 10 8 17 12  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   671 694 1 314 798 828  
В. Печалба от дейността   13 211 0 0 0 8 342  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 36 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   671 694 1 314 834 828  
Д. Печалба преди облагане с данъци   13 211 0 0 0 8 342  
V. Разходи за данъци   93 -16 -71 -23 62  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   77 0 -39 -23 62  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   16 -16 -32 0  
3. Други   0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   13 118 0 0 0 8 280  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   13 118 0 0 0 8 280  
Всичко (Г+ V + Е):   13 735 678 700 609 9 055  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   426 531 700 609 682  
1. Продукция   0 0 0  
2. Стоки   -16 16 3 0  
3. Услуги   425 515 700 606 682  
4. Други   17 0 -3 3 0  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   13 456 0 0 0 8 488  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   13 456 0 0 0 8 488  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
5. Други   0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 882 531 700 609 9 170  
В. Загуба от дейността   0 163 614 189 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 882 531 700 609 9 170  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 163 614 225 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 147 543 202 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 147 543 202 0  
Всичко (Г + E):   13 735 678 700 609 9 055