Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 19 Януари 2021
 
23 Декември 2020 11:51 13.700 0.000 (0.00%)

Слънце Стара Загора - Табак АД (3JO / SUN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   688 542 1 324 3 028 1 721  
1. Разходи за материали   178 23 309 2 095 1 379  
2. Разходи за външни услуги   61 48 133 112 96  
3. Разходи за амортизации   114 114 115 9 58  
4. Разходи за възнаграждения   164 294 554 442 357  
5. Разходи за осигуровки   36 53 78 126 105  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 12 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   122 0 130 6 -286  
8. Други, в т.ч.:   13 10 5 226 12  
обезценка на активи   164  
провизии    
II. Финансови разходи   90 39 94 197 124  
1. Разходи за лихви   56 8 48 153 51  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   3 1 9 12 27  
4. Други   31 30 37 32 46  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   778 581 1 418 3 225 1 845  
В. Печалба от дейността   0 0 0 70 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   778 581 1 418 3 225 1 845  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 70 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 206 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   206  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   778 581 1 418 3 430 1 513  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   285 2 514 2 843 1 497  
1. Продукция   118 0 509 2 798 1 470  
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   167 2 5 45 27  
II. Приходи от финансирания   72  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   18 92 87 452 16  
1. Приходи от лихви   8 87 87 279 16  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   145  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   10 5 - 28 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   375 94 601 3 295 1 513  
В. Загуба от дейността   403 487 817 0 332  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   375 94 601 3 295 1 513  
Д. Загуба преди облагане с данъци   403 487 817 0 332  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   403 487 817 136 332  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   403 487 817 136 332  
Всичко (Г + E):   778 581 1 418 3 430 1 513