Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
29 Май 2024 15:56 23.000 0.400 (1.77%)

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH / 3NJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 015 5 425 1 528 1 311 846  
1. Разходи за материали   86 71 65 53 72  
2. Разходи за външни услуги   338 1 215 895 696 245  
3. Разходи за амортизации   102 100 100 99 105  
4. Разходи за възнаграждения   354 454 367 332 323  
5. Разходи за осигуровки   53 63 50 48 46  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   2 320 -  
8. Други, в т.ч.:   82 1 202 51 83 55  
обезценка на активи   36 264 -48 48  
провизии    
II. Финансови разходи   463 415 409 347 282  
1. Разходи за лихви   446 384 373 319 271  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 1 -  
4. Други   17 31 35 27 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 478 5 840 1 937 1 658 1 128  
В. Печалба от дейността   0 362 652 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 478 5 840 1 937 1 658 1 128  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 362 652 0 0  
V. Разходи за данъци   -4 -35 6 -1 -1  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -4 -35 6 -1 -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 397 646 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 397 646 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 474 6 202 2 077 1 657 1 127  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   807 5 950 1 840 1 110 686  
1. Продукция   4 996  
2. Стоки    
3. Услуги   769 823 1 752 994 653  
4. Други   38 131 88 116 33  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   251 252 749 240 236  
1. Приходи от лихви   251 246 249 240 236  
2. Приходи от дивиденти   0 500  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   6  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 058 6 202 2 589 1 350 922  
В. Загуба от дейността   420 0 0 308 206  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 058 6 202 2 589 1 350 922  
Д. Загуба преди облагане с данъци   420 0 0 308 206  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   416 0 0 307 205  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   416 0 0 307 205  
Всичко (Г + E):   1 474 6 202 2 077 1 657 1 127