Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
07 Май 2024 12:41 1.990 0.000 (0.00%)

Българска роза АД (ROZA / 4BH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2016 12/2015 9/2015 6/2015 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 207 991 1 773 1 246 1 640  
1. Разходи за материали   2 811 431 377 597 1 622  
2. Разходи за външни услуги   215 101 144 108 146  
3. Разходи за амортизации   97 99 85 82 81  
4. Разходи за възнаграждения   308 261 292 233 278  
5. Разходи за осигуровки   45 39 38 33 42  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   7 7 21 9 5  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -1 298 36 720 162 -581  
8. Други, в т.ч.:   22 17 96 22 47  
обезценка на активи   0 - 0 0 0  
провизии   0 - 0 0 0  
II. Финансови разходи   9 3 6 6 7  
1. Разходи за лихви   2 0 2 2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 0 0  
4. Други   6 3 3 4 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 216 994 1 779 1 252 1 647  
В. Печалба от дейността   253 0 62 129 263  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 216 994 1 779 1 252 1 647  
Д. Печалба преди облагане с данъци   253 0 62 129 263  
V. Разходи за данъци   0 0 50 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 50 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 - 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   253 0 12 129 263  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   253 0 12 129 263  
Всичко (Г+ V + Е):   2 401 994 1 841 1 381 1 910  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 450 906 1 816 1 351 1 885  
1. Продукция   2 374 855 1 777 1 266 1 844  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   61 33 12 65 20  
4. Други   15 18 27 20 21  
II. Приходи от финансирания   19 20 20 23 22  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   0 0 5 7 3  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 5 7 3  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 469 926 1 841 1 381 1 910  
В. Загуба от дейността   0 68 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 469 926 1 841 1 381 1 910  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 68 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 68 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 68 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 401 994 1 841 1 381 1 910