Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
19 Декември 2006 12:00 209.550 0.000 (0.00%)

Прайм Турист АД (5P5 / PRIMTUR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2013 12/2012 9/2012 6/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   -9 9 12 0 -11  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   -5 5 1 -11  
3. Разходи за амортизации   -4 4 11 0 0  
4. Разходи за възнаграждения    
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   -9 9 12 0 -11  
В. Печалба от дейността   4 0 1 0 6  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   -9 9 12 0 -11  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 0 1 0 6  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 0 1 0 6  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 0 1 0 6  
Всичко (Г+ V + Е):   -9 9 12 0 -11  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   -5 5 7 0 -5  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -5 5 7 -5  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 6 0 0  
1. Приходи от лихви   0 0 6 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   -5 5 13 0 -5  
В. Загуба от дейността   0 4 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   -5 5 13 0 -5  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 4 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 4 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 4 0 0 0  
Всичко (Г + E):   -9 9 12 0 -11