Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 22 Юли 2024
 
08 Юли 2024 16:50 7.500 0.000 (0.00%)

Порт флот-Бургас АД (PFB / P2B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 719 2 821 2 030 1 668 1 889  
1. Разходи за материали   262 33 122 97 333  
2. Разходи за външни услуги   1 212 793 751 513 564  
3. Разходи за амортизации   125 126 125 122 122  
4. Разходи за възнаграждения   843 766 774 774 756  
5. Разходи за осигуровки   34 45 32 31 32  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   243 1 058 226 131 82  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   13 388 11 11 10  
1. Разходи за лихви   7 13 6 7 6  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 2 2 1 1  
4. Други   4 373 3 3 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 732 3 209 2 041 1 679 1 899  
В. Печалба от дейността   524 280 1 041 427 232  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 732 3 209 2 041 1 679 1 899  
Д. Печалба преди облагане с данъци   524 280 1 041 427 232  
V. Разходи за данъци   0 198 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   198  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   524 82 1 041 427 232  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   524 82 1 041 427 232  
Всичко (Г+ V + Е):   3 256 3 489 3 082 2 106 2 131  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 862 3 109 2 703 1 744 1 786  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 857 3 326 2 592 1 720 1 670  
4. Други   5 -217 111 24 116  
II. Приходи от финансирания   - -7 0 0 7  
в т.ч. от правителството   - -7 0 0 7  
III. Финансови приходи   394 387 379 362 338  
1. Приходи от лихви   394 387 379 362 338  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 256 3 489 3 082 2 106 2 131  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 256 3 489 3 082 2 106 2 131  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   3 256 3 489 3 082 2 106 2 131