Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
15 Ноември 2023 11:19 6.500 0.000 (0.00%)

Порт флот-Бургас АД (PFB / P2B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 030 1 668 1 889 3 089 2 029  
1. Разходи за материали   122 97 333 48 215  
2. Разходи за външни услуги   751 513 564 570 807  
3. Разходи за амортизации   125 122 122 120 119  
4. Разходи за възнаграждения   774 774 756 817 724  
5. Разходи за осигуровки   32 31 32 32 32  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   226 131 82 1 502 132  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   11 11 10 19 11  
1. Разходи за лихви   6 7 6 12 6  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 1 1 2 3  
4. Други   3 3 3 5 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 041 1 679 1 899 3 108 2 040  
В. Печалба от дейността   1 041 427 232 0 871  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 041 1 679 1 899 3 108 2 040  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 041 427 232 0 871  
V. Разходи за данъци   0 0 0 162 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   162  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 041 427 232 0 871  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 041 427 232 0 871  
Всичко (Г+ V + Е):   3 082 2 106 2 131 2 576 2 911  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 703 1 744 1 786 2 312 2 581  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 592 1 720 1 670 2 924 2 222  
4. Други   111 24 116 -612 359  
II. Приходи от финансирания   0 0 7 -60 27  
в т.ч. от правителството   0 0 7 -60 27  
III. Финансови приходи   379 362 338 324 303  
1. Приходи от лихви   379 362 338 324 303  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 082 2 106 2 131 2 576 2 911  
В. Загуба от дейността   0 0 0 532 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 082 2 106 2 131 2 576 2 911  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 532 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 694 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 694 0  
Всичко (Г + E):   3 082 2 106 2 131 2 576 2 911