Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 2 Април 2023
 
27 Март 2023 11:17 6.000 0.000 (0.00%)

Порт флот-Бургас АД (PFB / P2B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 002 2 029 1 688 1 555 1 383  
1. Разходи за материали   48 215 266 243 57  
2. Разходи за външни услуги   647 807 356 313 254  
3. Разходи за амортизации   120 119 119 118 116  
4. Разходи за възнаграждения   742 724 720 703 739  
5. Разходи за осигуровки   31 32 33 29 29  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 414 132 194 149 188  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   11 11 10 12 12  
1. Разходи за лихви   6 6 5 6 8  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 2 2 1  
4. Други   4 2 3 4 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 013 2 040 1 698 1 567 1 395  
В. Печалба от дейността   0 871 832 446 233  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 013 2 040 1 698 1 567 1 395  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 871 832 446 233  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 171  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   171  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 871 832 446 62  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 871 832 446 62  
Всичко (Г+ V + Е):   2 572 2 911 2 530 2 013 1 628  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 232 2 581 2 223 1 699 1 330  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 925 2 222 1 906 1 652 1 911  
4. Други   -693 359 317 47 -581  
II. Приходи от финансирания   16 27 10 23  
в т.ч. от правителството   16 27 10 23  
III. Финансови приходи   324 303 297 291 298  
1. Приходи от лихви   324 303 297 291 298  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 572 2 911 2 530 2 013 1 628  
В. Загуба от дейността   441 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 572 2 911 2 530 2 013 1 628  
Д. Загуба преди облагане с данъци   441 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   441 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   441 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 572 2 911 2 530 2 013 1 628