Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Септември 2021
 
25 Април 2014 12:47 0.145 0.005 (3.33%)

Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятелност/ (5OTZ / OTZK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2013 12/2012  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 324 37 965  
1. Разходи за материали   9 10  
2. Разходи за външни услуги   34 73  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   73 126  
5. Разходи за осигуровки   12 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   41 33 388  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   3 154 4 346  
8. Други, в т.ч.:   1 2  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   125 2 133  
1. Разходи за лихви   11 139  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   65 228  
4. Други   49 1 766  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 449 40 098  
В. Печалба от дейността   0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 449 40 098  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 449 40 098  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   126 5 159  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   126 5 159  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   93 190  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   93 190  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   219 5 349  
В. Загуба от дейността   3 230 34 749  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   219 5 349  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 230 34 749  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 230 34 749  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 230 34 749  
Всичко (Г + E):   3 449 40 098