Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
20 Януари 2023 12:45 6.550 0.450 (6.43%)

Черноморски Холдинг АД (CHL / 5L3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   40 55 39 520 38  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   27 41 24 36 25  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   13 12 12 14 13  
5. Разходи за осигуровки   0 2 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   470 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 359 308 345 471 310  
1. Разходи за лихви   314 308 306 483 303  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -13 0 39  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 058 -12 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 399 363 384 991 348  
В. Печалба от дейността   707 0 288 0 370  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 399 363 384 991 348  
Д. Печалба преди облагане с данъци   707 0 288 0 370  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   707 0 288 0 370  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   707 0 288 0 370  
Всичко (Г+ V + Е):   2 106 180 672 643 696  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   556 -1 497 240 599  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   556 -1 497 240 599  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 550 181 175 132 119  
1. Приходи от лихви   171 168 174 132 132  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 378 14 0 -13  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   1 -1 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 106 180 672 372 718  
В. Загуба от дейността   0 183 0 619 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 106 180 672 372 718  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 183 0 619 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 183 0 619 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 183 0 619 0  
Всичко (Г + E):   2 106 180 672 643 696