Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
25 Април 2014 17:04 0.031 0.014 (82.35%)

Мостстрой АД /в несъстоятелност/ (5MY / MOSTS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2012 3/2012 12/2011 9/2011 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   421 126 300 1 107 494  
1. Разходи за материали   0 1 0 1  
2. Разходи за външни услуги   309 21 18 497 85  
3. Разходи за амортизации   10 9 10 12 11  
4. Разходи за възнаграждения   53 51 52 68 52  
5. Разходи за осигуровки   4 4 4 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   16  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   45 40 216 509 340  
обезценка на активи   41 40 193 209 221  
провизии   -3 070 -1 421  
II. Финансови разходи   599 580 693 311 814  
1. Разходи за лихви   599 580 693 310 815  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 -1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 020 706 993 1 418 1 308  
В. Печалба от дейността   0 0 0 1 627 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 020 706 993 1 418 1 308  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 2 277 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   2 277  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 020 706 993 3 695 1 308  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   299 5 4 565 78  
1. Продукция   294 -72 72  
2. Стоки    
3. Услуги   567  
4. Други   5 5 4 70 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   41 40 193 203 221  
1. Приходи от лихви   41 40 193 203 221  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   340 45 197 768 299  
В. Загуба от дейността   680 661 796 0 1 009  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   340 45 197 768 299  
Д. Загуба преди облагане с данъци   680 661 796 650 1 009  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   680 661 796 2 927 1 009  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   680 661 796 2 927 1 009  
Всичко (Г + E):   1 020 706 993 3 695 1 308