Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
18 Май 2022 11:32 7.400 0.200 (2.78%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   13 167 16 160 14 140 10 194 9 728  
1. Разходи за материали   10 043 13 301 10 507 7 806 6 958  
2. Разходи за външни услуги   203 651 521 318 232  
3. Разходи за амортизации   263 268 277 279 279  
4. Разходи за възнаграждения   2 664 1 381 1 431 1 188 1 534  
5. Разходи за осигуровки   -711 235 257 219 288  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   627 592 1 052 675 229  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -20 -285 82 -302 140  
8. Други, в т.ч.:   98 17 13 11 68  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   27 24 23 21 25  
1. Разходи за лихви   17 18 18 17 18  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 1 1 1  
4. Други   9 5 4 3 6  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   13 194 16 184 14 163 10 215 9 753  
В. Печалба от дейността   909 2 726 549 1 117 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   13 194 16 184 14 163 10 215 9 753  
Д. Печалба преди облагане с данъци   909 2 726 549 1 117 0  
V. Разходи за данъци   0 0 151 0 255  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 151 245  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   10  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   909 2 726 398 1 117 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   909 2 726 398 1 117 0  
Всичко (Г+ V + Е):   14 103 18 910 14 712 11 332 9 682  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   13 931 18 910 14 711 11 332 9 682  
1. Продукция   13 204 18 214 13 594 10 580 9 398  
2. Стоки   556 206 152 143 188  
3. Услуги   19 23 19 12 19  
4. Други   152 467 946 597 77  
II. Приходи от финансирания   172  
в т.ч. от правителството   172  
III. Финансови приходи   0 0 1 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 0 1 - 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   14 103 18 910 14 712 11 332 9 682  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 71  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   14 103 18 910 14 712 11 332 9 682  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 71  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 326  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 326  
Всичко (Г + E):   14 103 18 910 14 712 11 332 9 682