Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
02 Декември 2022 12:02 6.000 0.150 (2.44%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   13 904 13 269 15 684 13 177 16 160  
1. Разходи за материали   11 270 10 802 13 555 10 043 13 301  
2. Разходи за външни услуги   463 445 428 203 651  
3. Разходи за амортизации   270 261 260 263 268  
4. Разходи за възнаграждения   1 364 1 467 1 360 1 646 1 381  
5. Разходи за осигуровки   229 270 245 307 235  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   152 304 306 627 592  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   107 -303 -492 -20 -285  
8. Други, в т.ч.:   49 23 22 108 17  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   25 25 24 27 24  
1. Разходи за лихви   18 18 17 17 18  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 1 1 1  
4. Други   6 6 6 9 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   13 929 13 294 15 708 13 204 16 184  
В. Печалба от дейността   1 635 1 371 1 764 899 2 726  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   13 929 13 294 15 708 13 204 16 184  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 635 1 371 1 764 899 2 726  
V. Разходи за данъци   0 311 0 381 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 311 358 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   23  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 635 1 060 1 764 518 2 726  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 635 1 060 1 764 518 2 726  
Всичко (Г+ V + Е):   15 564 14 665 17 472 14 103 18 910  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   14 692 14 309 17 212 13 931 18 910  
1. Продукция   14 480 13 894 16 813 13 204 18 214  
2. Стоки   132 263 239 556 206  
3. Услуги   16 13 28 19 23  
4. Други   64 139 132 152 467  
II. Приходи от финансирания   872 355 260 172  
в т.ч. от правителството   872 355 260 172  
III. Финансови приходи   0 1 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   15 564 14 665 17 472 14 103 18 910  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   15 564 14 665 17 472 14 103 18 910  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   15 564 14 665 17 472 14 103 18 910