Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
08 Декември 2023 15:13 4.180 0.020 (0.48%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   9 593 13 904 13 269 15 684 13 177  
1. Разходи за материали   6 467 11 270 10 802 13 555 10 043  
2. Разходи за външни услуги   411 463 445 428 203  
3. Разходи за амортизации   274 270 261 260 263  
4. Разходи за възнаграждения   1 262 1 364 1 467 1 360 1 646  
5. Разходи за осигуровки   230 229 270 245 307  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   178 152 304 306 627  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   649 107 -303 -492 -20  
8. Други, в т.ч.:   122 49 23 22 108  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   45 25 25 24 27  
1. Разходи за лихви   39 18 18 17 17  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 1 1 1  
4. Други   5 6 6 6 9  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   9 638 13 929 13 294 15 708 13 204  
В. Печалба от дейността   99 1 635 1 371 1 764 899  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   9 638 13 929 13 294 15 708 13 204  
Д. Печалба преди облагане с данъци   99 1 635 1 371 1 764 899  
V. Разходи за данъци   0 0 311 0 381  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 311 358  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   23  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   99 1 635 1 060 1 764 518  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   99 1 635 1 060 1 764 518  
Всичко (Г+ V + Е):   9 737 15 564 14 665 17 472 14 103  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   9 303 14 692 14 309 17 212 13 931  
1. Продукция   9 060 14 480 13 894 16 813 13 204  
2. Стоки   176 132 263 239 556  
3. Услуги   19 16 13 28 19  
4. Други   48 64 139 132 152  
II. Приходи от финансирания   434 872 355 260 172  
в т.ч. от правителството   434 872 355 260 172  
III. Финансови приходи   0 0 1 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 1 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   9 737 15 564 14 665 17 472 14 103  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   9 737 15 564 14 665 17 472 14 103  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   9 737 15 564 14 665 17 472 14 103