Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Януари 2021
 
15 Януари 2021 13:13 51.000 1.000 (2.00%)

Каучук АД (4KU / KAU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   6 239 4 679 5 306 3 605 6 328  
1. Разходи за материали   3 852 3 357 3 927 3 486 4 078  
2. Разходи за външни услуги   779 297 283 -177 756  
3. Разходи за амортизации   147 148 149 148 154  
4. Разходи за възнаграждения   685 655 669 778 570  
5. Разходи за осигуровки   120 117 119 133 102  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 2 - 0 1  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   156 -8 156 -462 -60  
8. Други, в т.ч.:   500 111 3 -301 727  
обезценка на активи    
провизии   145  
II. Финансови разходи   36 61 57 15 16  
1. Разходи за лихви   6 9 4 16 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   27 38 23 1 5  
4. Други   3 14 30 -2 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 275 4 740 5 363 3 620 6 344  
В. Печалба от дейността   495 215 569 5 602 431  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   2  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 275 4 740 5 363 3 622 6 344  
Д. Печалба преди облагане с данъци   495 216 569 5 601 431  
V. Разходи за данъци   0 0 0 665 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   679  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -14  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   495 216 569 4 936 431  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   495 216 569 4 936 431  
Всичко (Г+ V + Е):   6 770 4 956 5 932 9 223 6 775  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 755 4 913 5 916 9 171 6 775  
1. Продукция   6 748 4 800 5 821 8 985 6 703  
2. Стоки   - 0 0  
3. Услуги   - 0 1  
4. Други   7 113 95 186 71  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   15 42 16 51 0  
1. Приходи от лихви   13  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   15 42 16 38 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 770 4 955 5 932 9 222 6 775  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   0 1 1  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 770 4 956 5 932 9 223 6 775  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   6 770 4 956 5 932 9 223 6 775