Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
26 Октомври 2021 10:10 1.600 0.000 (0.00%)

Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI / I67)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   18 23 37 26 23  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   5 10 28 11 10  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   7 9 8 9 11  
5. Разходи за осигуровки   2 1 1 2 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   4 3 0 4 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   92 11 44 191 42  
1. Разходи за лихви   6 8 7 8 7  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   85 2 36 183 35  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   110 34 81 217 65  
В. Печалба от дейността   9 491 445 45 120  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   110 34 81 217 65  
Д. Печалба преди облагане с данъци   9 491 445 45 120  
V. Разходи за данъци   0 0 6 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   6  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   9 491 439 45 120  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   9 491 439 45 120  
Всичко (Г+ V + Е):   119 525 247 217 65  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   119 525 526 262 185  
1. Приходи от лихви   111 75 80 60 71  
2. Приходи от дивиденти   0 24  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   8 450 446 178 114  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   - 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   119 525 526 262 185  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   119 525 526 262 185  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   119 525 247 217 65