Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
26 Юни 2024 11:15 3.040 0.020 (0.66%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   172 1 895 171 194 294  
1. Разходи за материали   11 9 9 10 14  
2. Разходи за външни услуги   55 102 24 27 118  
3. Разходи за амортизации   - -2 0 0 2  
4. Разходи за възнаграждения   71 257 90 95 90  
5. Разходи за осигуровки   11 18 14 16 13  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   24 1 511 34 46 57  
обезценка на активи   1 124  
провизии    
II. Финансови разходи   563 1 072 1 017 565 774  
1. Разходи за лихви   553 1 009 1 014 523 758  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   10 63 3 42 16  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   735 2 967 1 188 759 1 068  
В. Печалба от дейността   57 1 395 41 8 98  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   735 2 967 1 188 759 1 068  
Д. Печалба преди облагане с данъци   57 1 395 41 8 98  
V. Разходи за данъци   6 96 4 1 10  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   6 96 4 1 10  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   51 1 299 37 7 88  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   51 1 299 37 7 88  
Всичко (Г+ V + Е):   792 4 362 1 229 767 1 166  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   91 969 374 200 590  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   19 22 19 20 20  
4. Други   72 947 355 180 570  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   701 3 393 855 567 576  
1. Приходи от лихви   556 423 384 375 362  
2. Приходи от дивиденти   283 95 -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   145 2 687 376 192 214  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   792 4 362 1 229 767 1 166  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   792 4 362 1 229 767 1 166  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   792 4 362 1 229 767 1 166