Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 3 Август 2021
 
26 Юли 2021 16:17 2.660 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   214 4 320 233 97 751  
1. Разходи за материали   7 5 6 5 17  
2. Разходи за външни услуги   90 119 138 0 460  
3. Разходи за амортизации   2 3 2 3 4  
4. Разходи за възнаграждения   75 79 75 75 81  
5. Разходи за осигуровки   12 11 12 12 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 105  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   28 4 103 0 2 72  
обезценка на активи   4 052  
провизии    
II. Финансови разходи   568 710 983 220 607  
1. Разходи за лихви   534 686 983 218 547  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   34 24 0 2 60  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   782 5 030 1 216 317 1 358  
В. Печалба от дейността   74 172 42 0 76  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   782 5 030 1 216 317 1 358  
Д. Печалба преди облагане с данъци   74 172 42 0 76  
V. Разходи за данъци   -48 -419 -89 -5 8  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   7 -3 -5 8  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -55 -419 -86 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   122 591 131 0 68  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   122 591 131 0 68  
Всичко (Г+ V + Е):   856 5 202 1 258 266 1 434  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   563 4 018 11 213 325  
1. Продукция    
2. Стоки   0 0 0 0 162  
3. Услуги   15 18 11 213 26  
4. Други   548 4 000 0 0 137  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   293 1 184 1 247 53 1 109  
1. Приходи от лихви   241 -31 1 247 53 109  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 1 000  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   52 215 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 1 000 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   856 5 202 1 258 266 1 434  
В. Загуба от дейността   0 0 0 51 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   856 5 202 1 258 266 1 434  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 51 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 46 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 46 0  
Всичко (Г + E):   856 5 202 1 258 266 1 434