Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
02 Септември 2021 16:48 2.680 0.080 (3.08%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   233 214 4 320 233 97  
1. Разходи за материали   7 7 5 6 5  
2. Разходи за външни услуги   102 90 119 138 0  
3. Разходи за амортизации   2 2 3 2 3  
4. Разходи за възнаграждения   81 75 79 75 75  
5. Разходи за осигуровки   12 12 11 12 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   29 28 4 103 0 2  
обезценка на активи   4 052  
провизии    
II. Финансови разходи   662 568 710 983 220  
1. Разходи за лихви   696 534 686 983 218  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -34 34 24 0 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   895 782 5 030 1 216 317  
В. Печалба от дейността   191 74 172 42 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   895 782 5 030 1 216 317  
Д. Печалба преди облагане с данъци   191 74 172 42 0  
V. Разходи за данъци   215 -48 -419 -89 -5  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -7 7 -3 -5  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   222 -55 -419 -86 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 122 591 131 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 122 591 131 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 086 856 5 202 1 258 266  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   863 563 4 018 11 213  
1. Продукция    
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   13 15 18 11 213  
4. Други   850 548 4 000 0 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   223 293 1 184 1 247 53  
1. Приходи от лихви   221 241 -31 1 247 53  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 52 215 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0 1 000 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 086 856 5 202 1 258 266  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 51  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 086 856 5 202 1 258 266  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 51  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   24 0 0 0 46  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   24 0 0 0 46  
Всичко (Г + E):   1 086 856 5 202 1 258 266