Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 2 Март 2024
 
07 Февруари 2024 16:30 3.020 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   471 171 194 294 453  
1. Разходи за материали   10 9 10 14 18  
2. Разходи за външни услуги   105 24 27 118 -81  
3. Разходи за амортизации   0 0 0 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   257 90 95 90 92  
5. Разходи за осигуровки   18 14 16 13 15  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   81 34 46 57 407  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 072 1 017 565 774 864  
1. Разходи за лихви   1 009 1 014 523 758 801  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   63 3 42 16 63  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 543 1 188 759 1 068 1 317  
В. Печалба от дейността   309 41 8 98 530  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 543 1 188 759 1 068 1 317  
Д. Печалба преди облагане с данъци   309 41 8 98 530  
V. Разходи за данъци   31 4 1 10 176  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   31 4 1 10 176  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   278 37 7 88 354  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   278 37 7 88 354  
Всичко (Г+ V + Е):   1 852 1 229 767 1 166 1 847  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   965 374 200 590 -1 721  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   22 19 20 20 15  
4. Други   943 355 180 570 -1 736  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   887 855 567 576 3 568  
1. Приходи от лихви   423 384 375 362 156  
2. Приходи от дивиденти   283 95 - 298  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   181 376 192 214 1 665  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   1 449  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 852 1 229 767 1 166 1 847  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 852 1 229 767 1 166 1 847  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 852 1 229 767 1 166 1 847