Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Август 2022
 
21 Юли 2022 11:42 2.840 0.000 (0.00%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   414 252 804 1 024 233  
1. Разходи за материали   15 17 18 2 7  
2. Разходи за външни услуги   260 102 -135 241 102  
3. Разходи за амортизации   2 2 2 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   84 79 86 105 81  
5. Разходи за осигуровки   13 11 40 13 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   40 41 793 661 29  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   803 766 792 645 662  
1. Разходи за лихви   809 707 637 645 696  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -6 59 155 -34  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 217 1 018 1 596 1 669 895  
В. Печалба от дейността   111 118 463 296 191  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 217 1 018 1 596 1 669 895  
Д. Печалба преди облагане с данъци   111 118 463 296 191  
V. Разходи за данъци   11 12 -101 149 215  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - -7  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   11 12 -101 149 222  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   100 106 564 147 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   100 106 564 147 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 328 1 136 2 059 1 965 1 086  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 068 581 -471 1 332 863  
1. Продукция    
2. Стоки   - 0 0  
3. Услуги   14 15 -93 130 13  
4. Други   1 054 566 -378 1 202 850  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   260 555 2 530 633 223  
1. Приходи от лихви   240 248 98 93 221  
2. Приходи от дивиденти   0 0 49 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   20 307 1 680 540 2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0 703 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 328 1 136 2 059 1 965 1 086  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 328 1 136 2 059 1 965 1 086  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 24  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 24  
Всичко (Г + E):   1 328 1 136 2 059 1 965 1 086