Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 11:00 5.850 0.050 (0.86%)

Хидравлични елементи и системи АД (HES / 4HE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   21 475 22 659 21 692 21 062 18 641  
1. Разходи за материали   15 228 14 461 13 138 12 689 11 459  
2. Разходи за външни услуги   2 296 2 362 2 408 2 229 1 913  
3. Разходи за амортизации   934 901 931 903 893  
4. Разходи за възнаграждения   3 893 3 916 3 903 3 506 3 839  
5. Разходи за осигуровки   741 735 709 658 728  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   421 614 532 497 446  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -2 142 -417 -41 410 -735  
8. Други, в т.ч.:   104 87 112 170 98  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   200 68 25 24 16  
1. Разходи за лихви   69 52 12 7 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   124 9 6 9 9  
4. Други   7 7 7 8 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   21 675 22 727 21 717 21 086 18 657  
В. Печалба от дейността   1 188 2 397 4 041 3 036 1 514  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   21 675 22 727 21 717 21 086 18 657  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 188 2 397 4 041 3 036 1 514  
V. Разходи за данъци   126 239 404 304 153  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   151 239 404 304 200  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -25 -47  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 062 2 158 3 637 2 732 1 361  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 062 2 158 3 637 2 732 1 361  
Всичко (Г+ V + Е):   22 863 25 124 25 758 24 122 20 171  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   22 370 24 108 25 253 23 574 19 801  
1. Продукция   21 704 23 168 24 378 22 773 19 276  
2. Стоки    
3. Услуги   126 147 94 112 141  
4. Други   540 793 781 689 384  
II. Приходи от финансирания   493 941 377 494 348  
в т.ч. от правителството   493 941 377 494 348  
III. Финансови приходи   0 75 128 54 22  
1. Приходи от лихви   0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 75 128 54 22  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   22 863 25 124 25 758 24 122 20 171  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   22 863 25 124 25 758 24 122 20 171  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   22 863 25 124 25 758 24 122 20 171