Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
06 Юли 2022 17:00 6.600 0.100 (1.49%)

Хидравлични елементи и системи АД (HES / 4HE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   18 641 15 977 15 244 14 545 12 718  
1. Разходи за материали   11 459 8 849 8 359 8 251 7 218  
2. Разходи за външни услуги   1 913 1 728 1 795 1 760 1 745  
3. Разходи за амортизации   893 867 803 691 721  
4. Разходи за възнаграждения   3 839 3 543 2 882 2 458 2 222  
5. Разходи за осигуровки   728 645 549 471 428  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   446 244 305 154 210  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -735 10 456 705 25  
8. Други, в т.ч.:   98 91 95 55 149  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   16 11 61 11 106  
1. Разходи за лихви   0 0 1 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   9 4 53 5 100  
4. Други   7 7 7 6 6  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   18 657 15 988 15 305 14 556 12 824  
В. Печалба от дейността   1 514 1 516 3 425 2 047 2 412  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   18 657 15 988 15 305 14 556 12 824  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 514 1 516 3 425 2 047 2 412  
V. Разходи за данъци   153 152 342 205 222  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   200 152 342 205 297  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -47 -75  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 361 1 364 3 083 1 842 2 190  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 361 1 364 3 083 1 842 2 190  
Всичко (Г+ V + Е):   20 171 17 504 18 730 16 603 15 236  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   19 801 17 386 17 211 16 417 13 791  
1. Продукция   19 276 16 870 16 634 16 054 13 381  
2. Стоки    
3. Услуги   141 88 101 60 65  
4. Други   384 428 476 303 345  
II. Приходи от финансирания   348 73 1 497 72 1 445  
в т.ч. от правителството   348 73 1 497 72 1 445  
III. Финансови приходи   22 45 22 114 0  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   22 45 22 114 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   20 171 17 504 18 730 16 603 15 236  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   20 171 17 504 18 730 16 603 15 236  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   20 171 17 504 18 730 16 603 15 236