Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
17 Януари 2022 12:54 94.510 5.490 (5.49%)

Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A / GH0A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   111 316  
1. Разходи за материали   3 2  
2. Разходи за външни услуги   20 16  
3. Разходи за амортизации   16 16  
4. Разходи за възнаграждения   62 86  
5. Разходи за осигуровки   10 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   184  
обезценка на активи   174  
провизии    
II. Финансови разходи   78 86  
1. Разходи за лихви   77 85  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   189 402  
В. Печалба от дейността   0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   189 402  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   189 402  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   90 107  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   90 107  
4. Други   - 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   30 96  
1. Приходи от лихви   30 32  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 3  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   61  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   120 203  
В. Загуба от дейността   69 199  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   120 203  
Д. Загуба преди облагане с данъци   69 199  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   69 199  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   69 199  
Всичко (Г + E):   189 402