Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
08 Септември 2021 11:39 3.900 0.100 (2.50%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (GAMZ / 6S4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   85 125 416 110 203  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   53 80 35 94 32  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 15 13 16 10  
5. Разходи за осигуровки   3 5 3 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   14 25 365 -2 159  
обезценка на активи   24 15 350 -2 159  
провизии    
II. Финансови разходи   396 611 609 396 359  
1. Разходи за лихви   378 382 397 389 346  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   15 229 211 4 12  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   3 - 1 3 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   481 736 1 025 506 562  
В. Печалба от дейността   103 5 0 9 770  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   481 736 1 025 506 562  
Д. Печалба преди облагане с данъци   103 5 0 9 770  
V. Разходи за данъци   0 0 32 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   19  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   13  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   103 5 0 9 770  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   103 5 0 9 770  
Всичко (Г+ V + Е):   584 741 973 515 1 119  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   17 9 114 14 48  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   17 9 114 14 48  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   567 732 859 501 1 284  
1. Приходи от лихви   340 654 230 361 298  
2. Приходи от дивиденти   212  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   227 78 417 140 986  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   584 741 973 515 1 332  
В. Загуба от дейността   0 0 52 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   584 741 973 515 1 332  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 52 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 84 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 84 0 0  
Всичко (Г + E):   584 741 973 515 1 119