Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 3 Юли 2022
 
30 Юни 2022 14:04 3.900 0.320 (8.94%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (GAMZ / 6S4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   96 386 73 85 125  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   56 49 37 53 80  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   18 14 20 15 15  
5. Разходи за осигуровки   2 2 3 3 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   20 321 13 14 25  
обезценка на активи   20 316 13 24 15  
провизии    
II. Финансови разходи   431 612 413 396 611  
1. Разходи за лихви   317 343 388 378 382  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   112 268 15 15 229  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 1 10 3 -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   527 998 486 481 736  
В. Печалба от дейността   189 0 485 103 5  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   527 998 486 481 736  
Д. Печалба преди облагане с данъци   189 0 485 103 5  
V. Разходи за данъци   0 18 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   18  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   189 0 485 103 5  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   189 0 485 103 5  
Всичко (Г+ V + Е):   716 734 971 584 741  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   54 75 49 17 9  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   54 75 49 17 9  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   662 659 922 567 732  
1. Приходи от лихви   399 287 367 340 654  
2. Приходи от дивиденти   0 152  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   263 372 403 227 78  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   716 734 971 584 741  
В. Загуба от дейността   0 264 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   716 734 971 584 741  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 264 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 282 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 282 0 0 0  
Всичко (Г + E):   716 734 971 584 741