Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
08 Декември 2023 16:02 4.200 0.200 (5.00%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (GAMZ / 6S4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   50 155 93 131 133  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   34 78 55 80 80  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   20 22 23 16 16  
5. Разходи за осигуровки   2 3 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   -6 52 13 33 35  
обезценка на активи   -6 52 13 30 35  
провизии    
II. Финансови разходи   540 459 522 1 229 427  
1. Разходи за лихви   472 394 342 379 414  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   64 59 177 829 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   4 6 3 21 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   590 614 615 1 360 560  
В. Печалба от дейността   202 675 798 789 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   590 614 615 1 360 560  
Д. Печалба преди облагане с данъци   202 675 798 789 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 79 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   79  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   202 675 798 710 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   202 675 798 710 0  
Всичко (Г+ V + Е):   792 1 289 1 413 2 149 538  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   80 65 18 128 31  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   80 65 18 128 31  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   712 1 224 1 395 2 021 507  
1. Приходи от лихви   409 383 370 384 400  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   303 841 1 025 1 637 107  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   792 1 289 1 413 2 149 538  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 22  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   792 1 289 1 413 2 149 538  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 22  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 22  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 22  
Всичко (Г + E):   792 1 289 1 413 2 149 538